Stick- och skärskador

Medicinsk bakgrund

Vid incidenter (stick- ock skärskada) tas snarast kontakt med Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. För omedelbara åtgärder och telefonnummer se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador.

Vid angivande av Stick- och skärskada på remissen görs följande analyser:
-HIV, HBsAg, HCV-ak om Patientprov/Indexpatient.
-HIV, HBsAg, HCV-ak, HBs-ak om Personalprov/Exponerad individ.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Kryssa i på remissen Stick- och Skärskada. Ange om det är personal- eller patientprov. Se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador för mer information om remissens ifyllnad. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna personnumret.

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

4 ml blod eller 500 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativt respektive postivt fynd av HIV, HBsAg, HCV-ak svaras ut.

Obs! Eventuellt positivt fynd av av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar

Obs! Akuta HIV och Hepatit B på helger hänvisas till Infektions jourläkare. Beslut ska tas via läkarkontakter. Avdelningen ombesörjer själv transport.