Citrullinantikroppar, Cyklisk Citrullinerad Peptid, anti-CCP, CCP-antikroppar

Medicinsk bakgrund

Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar. Ca 1% av världens befolkning drabbas av sjukdomen. Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer. De serologiska tester som använts rutinmässigt är detektion av reumatiod faktor (RF) och antikroppar mot Cyklisk Citrullinerade Peptider (anti-CCP) i serum. RF är en antikropp riktad mot den konstanta delen på immunoglobulin G (IgG). RF antikroppar finns emellertid också i relativt hög utsträckning vid andra autoimmuna sjukdomar och infektioner samt hos några friska individer. Anti-CCP förekommer med hög specificitet (95-99%) vid RA och en hög koncentration av anti-CCP talar starkt för diagnosen RA. Anti-CCP har ett starkt positivt prediktivt värde och anti-CCP antikroppar kan detekteras flera år före debut av kliniska symtom. Förekomst av anti-CCP är också kopplad till en aggressivare sjukdom. Det finns en stark korrelation till genetiska markörer, rökning och förekomst av CCP-ak vid RA.

Remiss

Elektronisk beställning för primärvård.
Pappersremiss: Under serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas CCP för.
Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativ <5,0 U/ml
Positiv  5,0 U/ml

Tolkning

  • Vissa individer kan vara positiva för anti-CCP utan övriga kliniska belägg för sjukdom. Det förekommer också att patienter med RA är negativa för anti-CCP.
  • Möjligheten att följa progression/remission av RA med hjälp av anti-CCP-titern är inte fastställt.
  • Testets prestanda avseende pediatriska prover är inte utredd.
  • Det diagnostiska värdet vid juventil RA är inte fastställt.

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs 3 gånger/vecka

NPU kod

19947

Intern analyskod

CCP