Provtagningsanvisningar klinisk mikrobiologi

Beställning och remiss

Analyser och odlingar beställs elektroniskt för de provtagare som har tillgång till elektronisk beställning, eller via mikrobiologens pappersremiss.

Prov-id och uppgifter på remiss

För att säkerställa identiteten mellan prov och beställning (remiss), ska beställning och provtagningskärl märkas med både patientens namn och personnummer. Ansvaret för att beställning och prov överensstämmer åvilar avsändaren. Som huvudregel nyttjas i första hand personnummer som unik identitet på patient, men i vissa situationer måste reservnummer användas, då personnummer saknas. Reservnummer genereras från administrativa systemet BefReg.

OBS! Prov där identiteten inte kan säkerställas med två identifierare undersöks INTE.

Beroende på vilken lokalitet provet kommer ifrån, samt lämnade kliniska upplysningar, tillämpas olika ambitionsnivåer för den bakteriologiska diagnostiken. En specifik frågeställning och kliniska data samt uppgift om antibiotikabehandling är därför nödvändiga för provets behandling och bedömning.

Utförligare information angående provtagning finns på vår hemsida: se analyslistan.

Laboratoriets personal står till tjänst med upplysningar avseende provtyp, provtagningsteknik, tidpunkt för provtagning, transport m.m.

Kodning av prov

En person har rätt att vara anonym i vården endast vid provtagning för hiv, förutsättningen är dock att hen har begärt anonymitet. Rättigheten är alltså inte generell vid sådan provtagning. Vid ett positivt svar bortfaller anonymitetsskyddet och uppgifterna ska föras in i patientjournalen under fullständigt personnummer och namn.

Riskmärkning / hantering av prov

Om misstanke föreligger för tularemi eller brucellos (risk för laboratoriesmitta) ska detta noteras tydligt på remiss/beställning. Kontrollera att inget material från provet hamnar på remiss eller provtagningskärlets utsida.

Om förorening skett avtorkas och desinficeras provkärl med DAX ytdesinfektion plus® eller VirKon 1% och ny remiss skrivs.

Förvaring och transport av prov

Förvaring av prover skall ske vid följande temperaturer:
Rumstemperatur - blododling, liquorodling i PED flaska, chlamydia/gonokock PCR, punktat i flaska och parasitprov.

Kylskåp - övriga prover

Prov bör snarast transporteras till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. För prov som ska förvaras i kylskåp och där transporttiden överstiger 1 timme, bör provet kyltransporteras. Dagliga transporter sker enligt uppgjort schema.

Prov som ska vidare till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg från Borås ska vara på laboratoriet senast 7.30, 9.30 eller 13.30.

Provsvar

Förutom pappers/elektroniskt provsvar, lämnas telefonsvar vid alarmerande fynd.
OBS! ANGE ALLTID TELEFONNUMMER PÅ REMISSEN/BESTÄLLNINGEN!

Referenser

  • Vårdhandboken 2013
  • Patientdatalagen (SFS 2008:355)
  • Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)
  • Förordning om provtagning för infektion av HIV (SFS 2008:363)

Prioritet

Prioritet anger hur snabbt det är möjligt att få provsvaret, efter provets ankomst till lab. Om två prioriteter anges avses akut respektive rutinbeställning.
1 = minut - timmar
2 = < 1 dygn
3 = 1 -3 dygn
4 = < 1 vecka
5 = 1 - 2 veckor
6 = analys hos annat laboratorium

Lathund analyser och undersökningar 2020