Multiresistenta bakterier (MRSA,VRE,ESBL,ESBL-Carba)

Medicinsk bakgrund

MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus aureus)

VRE (Vancomycin Resistenta Enterococcer)

ESBL (Extended Spectrum Betalactamase)

Prov tas på patienter som vårdats eller behandlats på sjukhus eller annan vårdinrättning utomlands de senaste 12 månaderna. Även vårdpersonal/vårdstuderande som arbetat/vårdats utomlands eller på sjukhus i Sverige med kända MRSA-problem skall provtas. Det gäller också patienter med känt/tidigare bärarskap av MRB och patienter som anses vara kontakter till redan kända fall eller som kommer från vårdinrättningar inom Norden med kända problem med MRB. För detaljerad information om ovanstående situationer, se Vårdhygiens Åtgärdsplan avseende multiresistenta bakterier.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under tredje kolumnen finns MRSA/VRE/ESBL att välja på. Kryssa för från vilken lokalitet provet är taget. Om odlingen avser kontroll av känt bärarskap anges detta och även kort anamnes (land, sjukhus). Vid känt bärarskap av MRSA utföres endast analys för MRSA. MRSA görs ej på faeces/rektum. Om det gäller screenodling av barn från Neonatal avdelningen: skriv detta i anamnes samt kryssa VRE + ESBL.
Vid specifik frågeställning VRE, tas faecesprov.
MRSA utförs på yttre näsgång, svalg, perineum och vid sår, kateterspets.
VRE/ESBL utförs på faeces, rektum.
Vid specifik smittspårning ange det och lokalitet i anamnesrutan.

Se nedan.

Provtagning

Provtagningslokalitet   Provtagning   Rör
Svalg   Rotera pinnen mot tonsillerna.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
Yttre näsgången   Pinnen förs in 1-2 cm i främre övre delen av näsöppningen.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
Perineum   Om huden är torr rekommenderas att pinnen fuktas i sterilt vatten eller koksaltlösning. Pinnen roteras ordentligt mot huden.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
Rectum/faeces   Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring eller för in den i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
Sår/hudlesion, Eksem, Sekret   Om huden är torr rekommenderas att pinnen fuktas i sterilt vatten eller koksaltlösning. Pinnen roteras ordentligt mot huden.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
CVK/PVK, Drän   Provet tas från insticksstället.   Provtagningsset med pinne, vit kork.
KAD   Se urinprovtagning KAD.   Tomt sterilt rör för urinodling, Plaströr urinodling.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
Positiv odling besvaras: Växt av...

Obs! MRSA, ESBL-carba och VRE är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

MRSA: Nej

Vre: Ja

ESBL/ESBL-Carba: Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.