Blododling

Medicinsk bakgrund

Bakteriemi och candidemi är potentiellt livshotande tillstånd som vanligtvis kräver antimikrobiell behandling. Snabbt påvisande av infektiöst agens är viktigt för diagnos och behandling. Vanligtvis finns endast få bakterier/ml blod.

Provtagningen kan förorenas av bakterier från huden i samband med stick. Risken att få med sådana minskar om den första portionen blod från sticket kasseras eller används till klinisk kemi analyser där de inte påverkar resultatet.

Antal flaskor och volym blod

Misstänkt bakteriemi

Prov tas i första hand från perifer venpunktion. Prov från nysatt PVK går också bra, men prov från kvarliggande PVK bör endast tas i undantagsfall då risken för förorening är hög. Den första portionen blod (3-5 ml) ska inte användas för odling utan avskiljs till ett tomt vacuumrör som antingen kasseras eller används till klinisk kemi-analyser.
Två aeroba och två anaeroba flaskor tas från ett och samma stick. Ordningsföljden ska vara aerob, anaerob, aerob, anaerob. Optimal volym i varje flaska är minst 10 ml så att varje provtagning omfattar totalt minst 40 ml blod. Högre blodvolym ökar chansen att påvisa mikroorganismer. Känsligheten att påvisa bakteriemi minskar med 8% om endast 30 ml odlas, med 17% om endast 20 ml odlas och med 34 % om endast 10 ml odlas i stället för 40 ml.

Misstänkt endokardit

Blododling tas, som vid misstänkt bakteriemi, efter att den första portionen blod (3-5 ml) avskilts och samtliga flaskor fylls från ett och samma stick.

Vid endokardit förekommer bakterier i blodbanan ofta intermittent och i små mängder. En tillräckligt stor blodvolym är därför viktig för att höja känsligheten i provet. Blododling tas i tre flaskpar (tre aeroba + tre anaeroba), sammanlagt minst 60 ml inom den första timmen innan antibiotikabehandling påbörjas. Börja med den aeroba flaskan och fortsätt sedan med varannan anaerob och varannan aerob.

Odling från CVK

Patienter som har central venkateter (CVK) ska vid misstanken om en CVK-infektion blododlas både perifert och från CVK. Första portionen blod (5-10 ml från CVK och 3-5 ml från perifert stick) avskiljs och kasseras eller används till klinisk kemi-analyser.

För att fånga en infekterad CVK som möjlig orsak måste proverna tas och framförallt, markeras på ett visst sätt. Bakgrunden är att prover som är tagna ur CVK och ur en perifer ven vid samma tidpunkt kan ge en ganska säker information om CVK:n är infektionskälla eller inte, beroende på hur snabbt bakterier växer fram i blododlingsflaskorna.

När en patient har en CVK som är äldre än ett dygn så ska alla blododlingar tas på följande sätt (oavsett indikation!)

 • En aerob och en anaerob flaska ur en perifer ven, märks med tidpunkt och ”perifer”.

 • En aerob och en anaerob flaska ur CVK märks med tidpunkt och ”CVK”. Remissen ska märkas med tid och misstanke CVK-infektion innan de skickas till labbet. CVK-spetsen ska odlas när CVK:n tas bort (och den minsta misstanken om infektion finns kvar).

Remiss

 • Flaskornas streckkodsremsor klistras på remissen.

 • Etikett med avsändare och patientdata klistras på flaskorna. OBS! Täck inte QR-kod/streckkod samt fält för volymmätning.

 • Under andra kolumnen finns Blod/Likvor. Kryssa för vid Blododling om det är perifer och/eller CVK. Ange klockslag.

 • Ange alltid: Tidpunkt, telefonnummer för telefonsvar, antibiotikabehandling, antibiotikaallergi, särskild frågeställning för förlängd odling eller t. Ex. endokardit.

 • Ange alltid insatt eller avsedd antibiotikabehandling på remissen.

 • OBS! Ange ALLTID om misstanke om brucellos eller tularemi finns - kontakta mikrobiologen per telefon.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial

 • Blododlingsflaska Aerob Grön kork.
 • Blododlingsflaska Anaerob Röd kork.
 • Blododlingsflaska PED Gul kork. Används för blododling på små barn. Tag så stor mängd blod som går att få. Vid blododling på större barn där >4 ml blod kan tappas ska blododlingsflaska Aerob Grön kork användas.
 • Adapter till butterflykanyl, med insats för rörprovtagning.
 • Butterflykanyl eller spruta och kanyl (Obs! Tänk på handhavandet för att undvika stickskador).
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
 • Sterila kompresser.
 • Rena handskar.
 • Tape, häfta.
 • Blodtrycksmanschett eller stasslang.

Provtagning

Blododling görs i flaskor med flytande medium i vilka odlas aeroba och anaeroba bakterier samt svamp. Antibiotikabehandling minskar möjligheten att odla fram bakterier. Blododling bör därför tas före tillförsel av antibiotika eller när antibiotika-koncentrationen är så låg som möjligt.

Märk flaskor innan provtagning och dra av streckkodslapp från flaskan för flask-ID, och fäst på remissen i ordningen som flaskorna tas. Första portionen blod tas i separat rör som kasseras eller kan användas till eventuella kemianalyser. Se vårdhandboken för vidare instruktioner.  Fyll upp till minst 10 ml volym.

Tag den aeroba flaskan (grön kork) först och fortsätt sedan med varannan anaerob, varannan aerob tills alla flaskor är fyllda.

Transport och förvaring

Snarast till Mikrobiologens skåp med rumstemperatur. Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.Obs! Ej kyl.

OBS! Flaskorna ska förvaras mörkt.

Svar

Vid mikrobiell växt lämnas preliminärsvar per telefon samt elektroniskt till avdelningen. Art- och resistensbestämning meddelas i normal fall dagen efter.

Mätprincip

Aerob/anaerob odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs dagligen.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.