Bröstmjölksgivare

Medicinsk bakgrund

Innan en kvinna godkänns som donator ska mjölken undersökas med bakteriologisk odling som en hygienkontroll [1].

Vid mastit utförs vanlig sårodling.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Kryssa för Bröstmjölksgivare i andra kolumnen under ÖVRIGT – Allm. Bakt

Ange tiden när provet skrapades från den frysta mjölken, alternativt när den färska mjölken lämnades.

Vid mastit ska sår (ytligt) kryssas för i andra kolumnen på remissen under ÖVRIGT – Allm. bakt . Skriv mastit i rutan för anamnes.

Material

Fryst eller färsk mjölk.

Provtagning

Undersökningen utförs enklast som ett s.k. skrapprov, dvs med en ren och desinfekterad sårslev eller liknande skrapas ett prov från den frysta mjölken. Mjölken behöver inte tinas för att ge ett representativt mjölkprov för bakteriologisk analys. Alternativt kan färsk mjölk föras över till provtransportröret. Provet förs över till ett sterilt 10 mL provtransportrör (urinprovrör).

Vid mastit ska provtagningsset med rosa kork användas. Samla upp lite mjölk/sekret på provtagningspinnen och för ned denna i transportröret. Provet bör tas före eventuell amning eller utpumpning.

Minsta volym

Volymen efter tining ska vara minst 2 mL mjölk.

Transport och förvaring

Prov för undersökning skickas omedelbart till mikrobiologiska laboratoriet. Om inte omedelbar transport är möjlig kan provet förvaras kylt i 2-8 °C. OBS! Provet måste analyseras inom 4 timmar.

Prov accepteras för analys måndag - fredag.

Mätprincip

Kvantitativ odling på blodagar och selektiva medier.

Svar

Ingen växt på agar-plattorna: Tjänlig

Metoden har en känslighet att upptäcka ≥104 CFU/L.

Växt:  Bakteriegrupp och antal bakterier anges enligt nedanstående tabell. Beroende på tillåtet gränsvärde anges Tjänlig eller Otjänlig.

Gränsvärde

 

Bakteriegrupp/species

Ingen växt tillåten (<104 CFU/L)  

Streptococcus agalactiae (GBS)

Streptococcus dysgalactiae (Grupp C, G)

Streptococcus pyogenes (Grupp A)

Listeria monocytogenes

Salmonella spp

   

 

Gränsvärde

 

Bakteriegrupp/species

< 107 CFU/L  

Staphylococcus aureus

Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa eller andra pseudomonasarter

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter spp

   

 

Gränsvärde

 

Bakteriegrupp/species 

Det finns inget övre gränsvärde för normal hudflora   Koagulasnegativa stafylokocker (KNS), alfastreptokocker, difteroider

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Referens

Polberger S och arbetsgruppen: Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården i Sverige, version 3.0, Milknet, 2016. Svenska Neonatalföreningen inom Svenska Barnläkarföreningen:

Svenska barnläkarföreningen (pdf)