Forskning

Här finns information om forskning, medicinskt bibliotek och kontaktuppgifter till forskningsenheten på SÄS.

Forskning är en strategisk fråga för att utveckla vården, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. På SÄS prioriteras patientnära klinisk forskning och goda möjligheter skapas för att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Forskningsstöd

Forskningsenheten erbjuder stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning. Stödet riktas till forskare, chefer och forskningsintresserade medarbetare inom alla professioner på sjukhuset.

Forskningsenheten utlyser forskningstid till medarbetare årligen och stödjer i hela forskningsprocessen.

Vill du veta mer, kontakta forskningsenheten.

Forskningsenheten

e-postadress: sas.forskning@vgregion.se


Kliniska studier

På sjukhuset bedrivs industri- och akademiinitierade kliniska studier inom de flesta specialiteter med stöd från den centrala forskningsenheten.

Sjukhuset främjar patientnära forskning och en har en tydlig väg in för alla typer av forskningssamarbeten, både från näringsliv och akademi.

Studieförfrågningar och andra forskningssamarbeten

Har du en studieförfrågan eller förfrågan om forskningssamarbeten till någon av sjukhusets verksamheter? Forskningsenheten tar emot, administrerar och diskuterar förfrågningar så att du kan snabbt får ett svar om förvaltningens eventuella intresse. Vill du veta mer eller har en riktad förfrågan?

Kontakt

Forskningsenheten

e-postadress: sas.kliniska.studier@vgregion.se

Stöd i genomförandet av kliniska studier

Forskningsenheten erbjuder bland annat:

 • En väg in för studieförfrågningar (feasibility)
 • Forskningssjuksköterskeresurs, utbildade i Good Clinical Practice (GCP)
 • Stöd för nya prövare
 • Mottagningsrum- och behandlingsrum med basutrustning
 • Läkemedelsrum
 • Väntrum för patienter
 • GCP-utbildning till förvaltningens personal
 • Support vid planering, kostnadsberäkning, avtalshantering och arkivering
 • Förmedling av statistikerstöd
 • Nätverk till forskningsstödjande personal

Forskningsmottagning

Inom forskningsenheten finns en forskningsmottagning som ska fungera som en service för alla kliniker inom förvaltningen och tillhandahåller både personella resurser för stöd inför en studie likväl viss resurs för forskningssjuksköterska under och efter studiens start, infrastruktur som möjliggör genomförandet av olika typer av kliniska studier.

Forskningsmottagningen består av ett undersökningsrum och ett behandlingsrum samt läkemedelsförråd. Utrustningen är tillgänglig för Södra Älvsborgs Sjukhus personal genom bokning. 

Är du patient och ska besöka vår forskningsmottagning?

Information om forskningsmottagningen


Journaldatauttag för forskning

Begäran om journaldata för forskning skickas till forskningsenheten via mail.

För att hantera din förfrågan behöver vi få ta del av:

 • Etikansökan inklusive bilagor som till exempel forskningsplan, variabellista och forskningspersonsinformation
 • Beslut av Etikprövningsmyndigheten (grundansökan och ändringsansökningar)
 • Kort beskrivning av vilken typ av journaldata som önskas
  Omfattning gällande antal deltagare och tidsperiod


Observera – skicka inga personnummer i e-postförfrågan.

Forskningsenheten

E-postadress: sas.forskning@vgregion.se


Forskningssamarbete

SÄS är ett sjukhus byggt på samarbeten. Sjukhuset är varken för stort eller för litet, vilket ger goda möjligheter till samverkan mellan forskarkollegor inom olika områden och till byggande av forskargrupper.

Dessutom är beslutsvägarna korta nog för snabba åtgärder. Närheten till både Högskolan i Borås och Sahlgrenska Universitetssjukhus skapar också en stor potential för samarbete inom olika forskningsområden.

Ett exempel på fördjupat forskningssamarbete är det mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Samarbetet inkluderar projekt inom områdena patientsäkerhet, vårdmiljö och nära vård och syftar till att inom de tre områden skapa en excellent forskningsmiljö som ger förutsättningar för vård i toppklass, med patienten – för patienten, den goda arbetsplatsen och evidensbaserade vårdmiljöer.

Mer information om forskningssamarbetet finns här på Safety and Health Integrated care Partnership, SHIP, Göteborgs universitet.

Safety and Health Integrated care Partnership, SHIP, Göteborgs universitet (gu.se)


Medicinskt bibliotek

Det medicinska biblioteket är ett kunskapsstöd för sjukhusets medarbetare. Biblioteket stödjer ett evidensbaserat arbetssätt.

Medarbetare kan exempelvis få hjälp med kurslitteratur, informationssökning, undervisning inom informationssökning, digitala resurser och referenshantering.

Hitta digitala resurser i e-biblioteket VGR


Publikationer i FoU i VGR


Forskningsenheten