Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Sjukhusets verksamhetsområden, ledning och administration och politisk styrelse har olika roller och uppdrag för att driva och utveckla sjukhuset för våra patienters skull.

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. Staberna stöttar ledningen och verksamhetsområden i det administrativa arbetet. Verksamhetsområden ansvarar för att patienterna ska få en trygg och säker vård.

Det är sjukhusets styrelse som kommer överens om uppdrag med den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ett eller två år.

Sjukhusstyrelsens ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Den har till uppgift att leda verksamheten och se till att den bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt enligt uppdrag från nämnden och enligt ägarens mål och intentioner. Uppdrag och ansvar regleras i ”reglemente för styrelsen för Södra Älvsborg”, som är fastställt av regionfullmäktige.

Styrelsen består av nio ledamöter och fem ersättare. De väljs för fyraårsperioder. Styrelsen har sammanträden ett tiotal gånger per år. Mötena planeras av styrelsens presidium som består av ordförande och vice ordförande. Ordföranden fastställer föredragningslistan och leder styrelsens möten.

Styrelsen för SÄS 

Kommande möten, protokoll och handlingar

Politik i Västra Götalandsregionen

Kontakt

E-post sas@vgregion.se 

SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefssjuksköterska, chefssekreterare och samtliga verksamhetschefer.

tf sjukhusdirektör
Joakim Höstner

tf tillgänglighets- och produktionchef
Monica Hjelmgren

Ekonomichef
Torben Pihl

FoUI-chef
Marie Rusner

HR-chef
Anders Poutiainen 

Administrativ chef 
Henrik Hermansson

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Förste chefläkare
Joacim Stalfors

Chefläkare
Jerker Nilson

Chefssjuksköterska 
Karin Scharl

E-post, chefläkare
sas.cheflakare@vgregion.se

Ekonomi och uppföljning

Staben ansvarar för sjukhuset ekonomi och verksamhetsuppföljning samt stödjer SÄS verksamheter i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Staben ansvarar även för ekonomisk planering, redovisning, investeringar och kalkylering, men också för lokal- och servicefrågor.

Forskning utbildning och innovation

Staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, stöttar och underlättar forskning samtidigt som de tar ansvar för framtidens medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

HR och kommunikation

Staben bidrar till att sjukhuset är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. Staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. Funktionen HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor.

Staben ansvarar också för sjukhusets interna och externa kommunikation samt konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, webbplatser, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, utställningar.

Hållbarhet kansli och säkerhet

Staben Hållbarhet, kansli och säkerhet tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. Staben ansvarar för bland annat arkiv, diarium, digitalisering, hållbarhet, informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och vårdadministration

Kvalitet och tillgänglighet

Staben arbetar bland annat med: hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och patientsäkerhet.

Senast uppdaterad: 2023-09-13 15:02