Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. Staberna stöttar ledningen och verksamhetsområden i det administrativa arbetet. Verksamhetsområden och övrig verksamhet ansvarar för att patienterna ska få en trygg och säker vård.

Det är sjukhusets styrelse som kommer överens om uppdrag med den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ett eller två år.

Sjukhusstyrelsens ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Den har till uppgift att leda verksamheten och se till att den bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt enligt uppdrag från nämnden och enligt ägarens mål och intentioner. Uppdrag och ansvar regleras i ”reglemente för styrelsen för Södra Älvsborg”, som är fastställt av regionfullmäktige.

Styrelsen består av nio ledamöter och fem ersättare. De väljs för fyraårsperioder. Styrelsen har sammanträden ett tiotal gånger per år. Mötena planeras av styrelsens presidium som består av ordförande och vice ordförande. Ordföranden fastställer föredragningslistan och leder styrelsens möten.

Styrelsen för SÄS 

Kommande möten, protokoll och handlingar

Politik i Västra Götalandsregionen

Kontakt

E-post sas@vgregion.se 

SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefssjuksköterska, chefsekreterare och samtliga verksamhetschefer.

Sjukhusdirektör
Boubou Hallberg

Produktionchef
Joakim Höstner

Ekonomichef
Torben Pihl

FoUI-chef
Marie Rusner

HR-chef
Anders Poutiainen 

Administrativ chef 
Henrik Hermansson

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Chefläkare
Jerker Nilson

Chefsjuksköterska 
Karin Scharl

E-post, chefläkare
sas.cheflakare@vgregion.se

Ekonomi och uppföljning

Staben ansvarar för Södra Älvsborgs Sjukhus ekonomi och verksamhetsuppföljning samt stödjer SÄS verksamheter i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Staben ansvarar även för ekonomisk planering, redovisning, investeringar och kalkylering, men också för lokal- och servicefrågor.

Forskning utbildning och innovation

Staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, stöttar och underlättar forskning samtidigt som de tar ansvar för framtidens medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

HR och kommunikation

Staben bidrar till att SÄS är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. Staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. Funktionen HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor. Staben ansvarar också för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Staben ansvarar också för sjukhusets interna och externa kommunikation samt konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, webbplatser, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, utställningar.

Hållbarhet kansli och säkerhet

Hållbarhet kansli och säkerhet tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. Staben ansvarar för bland annat arkiv, diarium, digitalisering, hållbarhet, informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och vårdadministration

Kvalitet och tillgänglighet

Några områden som staben arbetar med: hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, patientsäkerhet.

Senast uppdaterad: 2023-02-17 16:53