Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. Staberna stöttar ledningen och verksamhetsområden i det administrativa arbetet. Verksamhetsområden och övrig verksamhet ansvarar för att patienterna ska få en trygg och säker vård.

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus utses av regionfullmäktige. Innevarande mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2022. Styrelsen består av nio ledamöter och fem ersättare.

Sjukhusstyrelsens uppgifter regleras i det av regionfullmäktige antagna reglementet, som är det dokument där politiken anger styrelsens ansvar. Styrelsen tecknar en vårdöverenskommelse med södra hälso- och sjukvårdsnämnden om vilken vård som ska ges vid sjukhuset.

Styrelsen för SÄS 

Kommande möten, protokoll och handlingar

Politik i Västra Götalandsregionen

Kontakt

E-post sas@vgregion.se 

SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefssjuksköterska, chefsekreterare och samtliga verksamhetschefer.

Sjukhusdirektör
Boubou Hallberg

Produktionschef
Joakim Höstner

Ekonomichef
Torben Pihl

Utvecklingschef
Karin Looström Muth

FoUUI-chef
Marie Rusner

HR-chef
Anders Poutiainen 

Administrativ chef 
Henrik Hermansson

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Chefläkare
Sara Degerman Carlsson
Jerker Nilson

Chefsjuksköterska 
Karin Scharl

E-post, chefläkare
sas.cheflakare@vgregion.se

Ekonomistab

Ekonomistaben ansvarar för sjukhusets ekonomi och verksamhetsuppföljning. Controllerfunktionen stödjer sjukhusets verksamhet i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Ekonomifunktionen ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, intern kontroll och utvecklingsarbete. Ekonomistaben ansvarar också för lokal- och säkerhetsfrågor.

FoUUI-stab

FOUUI-staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, stöttar och underlättar forskning samtidigt som de tar ansvar för framtidens medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

HR-stab

HR-staben bidrar till att SÄS är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. HR-staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor. HR-staben ansvarar också för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Ledningsstöd och administration

Stab för ledningsstöd och administration tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. De ansvarar för bland annat arkiv, diarium, informationssäkerhet, lokalförsörjning, hållbarhet och säkerhetsfrågor.

Kommunikationsstab

Kommunikationsstaben ansvarar för sjukhusets interna och externa kommunikation samt konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, SÄS webbplatser, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, utställningar.

Utvecklingsstab

Några områden som utvecklingsstaben arbetar med: hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, patientsäkerhet.


Senast uppdaterad: 2021-12-29 15:30