SÄS politiska styrelse

Den politiska styrelsen ger SÄS sjukhusledning uppdraget att styra sjukhuset.

Det är sjukhusets styrelse som kommer överens om uppdrag med den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ett eller två år.

Utses av regionfullmäktige

Sjukhusstyrelsens ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Den har till uppgift att leda verksamheten och se till att den bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt enligt uppdrag från nämnden och enligt ägarens mål och intentioner.

Uppdrag och ansvar regleras i ”reglemente för styrelsen för Södra Älvsborg”, som är fastställt av regionfullmäktige.

Möten, ordförande och ledamöter

Styrelsen består av nio ledamöter och fem ersättare. De väljs för fyraårsperioder. Styrelsen har sammanträden ett tiotal gånger per år.

Mötena planeras av styrelsens presidium som består av ordförande och vice ordförande. Ordföranden fastställer föredragningslistan och leder styrelsens möten.

Styrelsen för SÄS 

Kommande möten, protokoll och handlingar

Politik i Västra Götalandsregionen

Kontakt