Abscesser, fistlar

Medicinsk bakgrund

I flertalet djupa abscesser återfinns en samverkande flora av såväl aeroba som anaeroba bakterier. Det bästa provmaterialet fås genom punktion av abscessen. Risken för tillblandning med ovidkommande bakterier är mindre om punktionen kan göras via hud än om den sker via slemhinna.

Remiss

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Abscess/Fistel. Ange relevanta kliniska data (lokalisation och ev. antibiotikabehandling).

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Det bästa provmaterialet fås genom punktion av abscessen. Risken för tillblandning med ovidkommande bakterier är mindre om punktionen kan göras via hud än om den sker via slemhinna.

Provtagning

Om provet tas vid punktion genom huden, bör huden desinficeras noggrant med sprit (ej klorhexidin). Aspirerat prov skickas nedsprutat i tomt sterilt rör om provet kommer till lab inom 1 dygn.

Beräknas transporttiden bli längre används vätskebaserat provtagningsset med rosa kork.

Om provtagningsmaterialet är ringa används också vätskebaserat provtagningsset med rosa kork.

Vid särskild misstanke om anaerob infektion kan provet transporteras i punktionssprutan som måste vara proppad.

Transport och förvaring

  • Snarast till Laboratorium för klinisk Mikrobiologi eftersom anaeroba bakterier är känsliga för lång transporttid.
  • Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.
  • Eventuellt prov i aerob och anaerob blododlingsflaska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.