Legionella antigen i urin

Medicinsk bakgrund

Legionärsjukan, uppkallad efter ett utbrott på ett hotell i Philadelphia USA 1976, där en amerikansk legion bodde, orsakas av Legionella pneumophila och karakteriseras av akut febril luftvägssjukdom - som sträcker sig från lätt sjukdom till fatal pneumoni. Sjukdomen uppträder både i epidemisk och endemisk form. Sporadiska fall är svåra att differentiera från andra luftvägsinfektioner genom kliniska symtom. I USA dör mellan 25-40%. Siffrorna kan sjunka om sjukdomen diagnosticeras snabbare och adekvat antibiotikaterapi kan sättas in.

Kända riskfaktorer inkluderar immunosuppresion, rökning, alkoholkonsumtion och andra lungsjukdomar. Yngre och äldre personer är särskilt mottagliga. 80-90 % av alla Legionellainfektioner orsakas av Legionella pneumophila och mer än 70 % av alla Legionellainfektioner orsakas av L. pneumophila serogrupp 1. Urinantigen-testet erbjuder en tidig diagnos av L. pneumophila serogrupp 1 infektion.

Antigenproduktion börjar ibland så tidigt som 3 dagar efter symtomdebut och kvarstår upp till ett år.
Det finns ingen tillfredsställande enstaka test för att ställa diagnosen Legionärsjuka. Därför bör odling, serologi och antigentest användas tillsammans med kliniska uppgifter för att säkerställa en korrekt diagnos.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Legionella och ange att det är från urin. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Urin

Provtagning

Ett urinprov, se provtagning för urinodling.

Plaströr urinodling

Urinodling

Minsta volym

1 ml

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras i kyl i vänta på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Positivt resultat svaras: Positivt för L. Pneumophila serogrupp1 antigen i urin
    Tyder på aktuell eller genomgången infektion
  • Negativt resultat svaras: Negativt för L. Pneumophila serogrupp1 antigen i urin
    Infektion med Legionella kan inte uteslutas eftersom andra serogrupper och arter kan orsaka sjukdomen

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Legionärssjuka läkarinformation (pdf)

Legionärssjuka patientinformation (pdf)

Mätprincip

Immunkromatografisk membrananalys

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3