Urinodling

Medicinsk bakgrund

Termen urinvägsinfektion (UVI) omfattar olika infektioner som drabbar urinvägarna. Varje infektionstyp har sina särdrag vad gäller etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Symptomatologin och svårighetsgraden är mycket skiftande. Karaktäristiskt för dessa tillstånd är att bakterier koloniserar urinen (bakteriuri), tillväxer och invaderar i varierande utsträckning.

Utvidgad odling innebär en odlingsmetodik som även låter krävande bakterier växa fram, t.ex. anaeroba bakterier.

Mycobkterier, chlamydia och gonococcer ingår inte i utvidgad odling.

Remiss

I första kolumnen finns URIN. Kryssa för allmän odling eller utvidgad odling. Ange vilken lokalitet provet är taget från. Om informationen finns, angiv nitritreaktion, LPK, blåstid, ev. antibiotikabehandling samt kliniska data (viktigt vid utvidgad odling). Nitrittest skall göras på färsk urin.

Utvidgad odling utförs efter vår bedömning och alltid vid blåspunktion, cytoskopi eller tappning.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Urinprov från mittstråle, barn (potta, påsprov), patient med KAD, blåspunktion.

Provtagning

Vid provtagning bör urinblåsan vara välfylld. Så lång blåsinkubationstid som möjligt eftersträvas. Morgonurin är allra bäst. Då odling av krävande bakterier önskas skall provet helst tas med suprapubisk blåspunktion. I övriga fall rekommenderas mittstråleprov.

Mittstråleprov

Fabriksren plastbägare och sterilt urinodlingsrör med skruvkork och konisk botten.
Morgonurin, annars 4 tim i blåsan.
Tvätta och torka torrt. Kvinnor - håll isär blygdläppar. Män - dra tillbaka förhud.
Börja kissa och låt urinen ordentligt skölja bort föroreningar vid urinrörsmynningen. Tag urinprovet vid mitten/slutet av urineringen i en ren engångsbägare.
För över ca 5 ml till sterilt rör.

Från barn som är torra om natten skall helst mittstråleprov från morgonurinen tas (för instruktion se ovan). Detta är ej alltid möjligt vid symptomgivande UVI.

Barn (potta, påsprov)

Potta

För att minimera risken för kontamination tas provet genom att en steril bägare placeras i pottan. Om det behövs kan en pappskål användas för att stadga upp bägaren. Prov kastat direkt i potta är olämpligt.

Blöjbarn - påsprov

Tvätta genitalia och omgivande hud noga med ljummen tvållösning. Torka torrt. Försök om möjligt att erhålla kastat prov. Om detta inte går tag påsprov. Fäst en urinsamlingspåse och kontrollera 3-4 ggr/tim, så att urinen snabbt tas omhand. Häll över ca 5 ml till rör. Om barnet inte kissat inom 1 - 1,5 tim görs ny tvättning.

Patient med KAD

Slutet system  (påse med bottenventil – tömbar)

Stäng av katetern en tid innan provtagning. Desinfektera katetern och punktera med kanyl, sug upp ett par ml i spruta. För över till sterilt rör.

Halvöppet system  (ej tömbar påse)

Låt katetern vara avstängd 1-2 timmar. Desinfektera katetern och låt 2-5 ml urin rinna direkt i röret sedan den första portionen kasserats.

Blåspunktion

Tas genom suprapubisk aspiration. Överförs direkt till sterilt rör.

Minsta volym

Minsta volym för att kunna utföra en allmän eller utökad odling är 1 ml. Normalt önskas 3-9 ml urin för att kunna utnyttja automatisk provsättningsmaskin.

Transport och förvaring

Omedelbart efter provtagningen ställs provet i kylskåp. Under transporten till laboratoriet bör kyltransportör användas. Kylförvarade prov bör vara på laboratoriet inom 24-48 timmar. Icke kylda prov bör vara på laboratoriet senast 1 timma efter provtagningen. Prov får inte frysas.

Mätprincip

Odling

Svar

Gränsvärden för signifikans är olika med hänsyn till symtom, bakterieart, antal isolerade arter, typ av provtagning och kön. I svaret kommer detta att anges med kommentar:

  • Växt av .......... i signifikant mängd.
  • Växt av .......... - signifikans tveksam.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.