Gonorré, neisseria gonorrhoeae-odling

Medicinsk bakgrund

Neisseria gonorrhoeae är en gramnegativ diplokock som främst orsakar genitala infektioner. Upp till 10% av patienter med genital infektion, har även Neisseria gonorrhoeae i svalget, i de flesta fall symtomlöst. Varig konjunktivit hos nyfödda kan bero på gonorré. Den vanligaste komplikationen till gonorré hos kvinnor är salpingit. Hos män förekommer prostatit, vesiculit och epididymit. I enstaka fall kan artrit, septikemi och endocardit uppträda.

Neisseria gonnorrhoeae har specifika tillväxtkrav och flera faktorer måste samverka för ett optimalt utbyte skall fås av odlingar. Neisseria gonorrhoeae är transportkänsliga och transporttiden bör ej överstiga 24 timmar.

På kvinnor med genital infektion tas prov från urethra, cervix och rectum. I 5% av fallen återfinns neisseria gonorrhoeae endast i rectum, i 10% endast i urethra och i 20% endast i cervix.

Det går även att ta ett chlamydia-prov och få svar på neisseria gonorrhoeae samtidigt. Se klamydia.

Remiss

Under andra kolumnen finns GC (ODLING). Under tredje kolumnen finns GC PCR. Obs! Olika provtagningsrör beroende på odling eller PCR. Ange från vilken lokalitet provet är taget. Ange relevanta kliniska data samt misstänkt infektionsort. Från utlandet importerade stammar har ofta förändrat resistensmönster.
Om kodning av prov sker ange årtal samt de fyra sista siffrorna i personnumret eller minst ålder och kön.

PCR rekomenderas som screening. Om stark misstanke om gonorréinfektion samt vid antibiotikafrågeställning rekommenderas odling.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Sekret

Provtagning

  • Använd en provtagningspinne per lokalitet.
  • Provtagningsset med rosa kork Provtagningsset med orange kork

Urethra (män)

Provtagningspinne( orange kork), ev. fuktad i steril koksaltlösning, förs in ca 1 cm i urethra och vrids försiktigt om. Efter uttagandet sticks pinnen omedelbart ned i transportröret. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagning.

Urethra (kvinnor)

Urethramynningen torkas av med steril tork. Provtagningspinne( orange kork), ev. fuktad i steril koksaltlösning, förs in ca 1 cm i urethra och vrids försiktigt om. Efter uttagandet sticks pinnen omedelbart ned i transportröret. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagning.

Cervix

Portio torkas av med steril tork. Provtagningspinnen införs i cervixkanalen och vrids om. Pinnen bör inte komma i beröring med vaginalslemhinnan. Om explorationskräm används får denna inte innehålla bakteriehämmande ämnen.

Rectum

Prov från rectum tas antingen direkt med provtagningspinnen, som införs i analöppningen, eller helst med steril slev, med vilken man försiktigt skrapar slemhinnan. I sistnämnda fall överförs materialet från sleven till provtagningspinnen.

Svalg

Prov tas med en och samma provtagningspinne från båda tonsillerna, både från ytan och krypbildning.

Ögon/konjuntiva

Sekret från konj.säcken samlas upp på provtagningspinnen.

Prostata

Patienten skall ha kastat vatten omedelbart före provtagningen. Prostata masseras, varefter prostatasekret från urethramynningen samlas upp på provtagningspinnen.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratoium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.
Obs! Neisseria gonorrhoeae har kort överlevnadstid, varför kortast möjliga transporttid bör eftersträvas. Vid för lång transporttid kan bakterien ha dött och man får ett falskt negativt svar Vid för lång transporttid svaras negativt svar ut med kommentar om ev behov av nytt prov.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av GC.
  • Positiv odling besvaras: Växt av GC.

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Tolkning

Neisseria gonorrhoeae resistensbestäms samt testas för betalaktamasproduktion. En negativ odling utesluter inte gonorré. Lång transporttid eller överväxt av andra bakterier kan förhindra växt av Neisseria gonorrhoeae. Stammen skickas alltid till referenslaboratorium (Universitetssjukhuset Örebro) för gruppering, serovarbestämning och resistensbestämning.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.