HIV antigen/antikroppar

Medicinsk bakgrund

Humant immundepressivt virus. Det finns två huvudtyper av HIV: HIV 1, HIV 2. Sjukdomsbilden är likartad men det är färre fall som progredierar till AIDS av HIV 2. HIV 2 är vanligast i västra Afrika. Smitta med HIV ger en persisterande infektion som resulterar i en långsamt utvecklande immundefekt. Viruset sprids som blodsmitta, sexuellt och från mor till foster. Den akuta HIV infektionen (4-6 veckor efter smittotillfälle) ger i ca 30% en körtelfeberliknande bild, övriga är helt symtomfria. I Sverige förekommer mest HIV 1. Det finns enstaka HIV 2-fall i Sverige. HIV 2-smitta kan misstänkas efter kontakter med personer från Västafrika.

HIV-antikroppar tas vid misstanke om att patienten har varit utsatt för HIV-smitta. Vid primär HIV-infektion kommer antigenet att bli positivt efter ca 2 veckor medan antikropparna (IgM och IgG) kommer efter 2 – 12 veckor, ibland senare. Om det finns misstanke om aktuell smitta och första provet är negativt bör patienten alltid komma tillbaka för ytterligare en provtagning. Vid sent stadium av sjukdomen, dvs AIDS, kan antikroppsanalysen ge negativt resultat trots förekomst av virus. Den test som vi använder fångar upp både antigen och/eller antikroppar (IgM och IgG) mot både HIV 1, HIV 2 och grupp O.

Vid en primäranalys kan upp till 1% av proverna ge falskt positiv reaktion, ex hos gravida. Vid positiv eller tveksam test utförs en eller flera s k konfirmerande analyser, såsom Western blot och annan antigentest.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Virologisk serologi kryssas HIV för. Ange relevanta kliniska data. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

  • HIV utsvaras som positivt eller negativt. Vid positiv reaktion sänds provet till referenslaboratorium för verifiering. Svaret från referenslaboratoriet går med vårt svar ut.
  • Preliminärsvar lämnas ej, varför svarstiden i vissa fall kan uppgå till två veckor.

Obs! När sjukvårdspersonal exponerats för blod från patient, se även Stick och skärskador.

Obs! HIV-positiva patienter är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Obs! Akuta HIV på helger hänvisas till Infektions jourläkare. Beslut ska tas via läkarkontakter. Avdelningen ombesörjer själv transport.