Hepatit B

Medicinsk bakgrund

Hepatit B virus är ett dubbelsträngat höljeförsett DNA-virus. Analysen påvisar förekomst av HBsAg vilket vanligtvis talar för produktion av virus. Hepatit B förekommer i låg frekvens i Sverige, däremot är bärarskap av detta virus vanligt i andra länder i Asien och Afrika. Hepatit B smittar genom blod, sexuella kontakter och via skadad hud och slemhinnekontakt. Inkubationstiden är 2-6 månader. I normala fall läker infektionen ut på 2-3 månader. Positivt utfall för HBsAg föranleder alltid vidare utredning med övriga hepatit B markörer. I 10 % av hepatit-B fallen utvecklas en kronisk persisterande hepatit och/eller levercirrhos och ett antal av dessa fall kan utveckla kronisk aggressiv hepatit. Vid misstanke om hepatit B infektion görs i första hand HBsAg. Ytterligare markörer för bedömning av hepatit B infektion är a-HBc (IgG,IgM), a-HBc-IgM, HBeAg, a-HBe, a-HBs och HBV-DNA.

HBsAg : Hepatit B yt-antigen vid misstanke om akut eller kronisk Hepatit B-infektion. Patienter som är HBsAg-positiva betraktas som smittsamma. Tillsammans med övriga antigen och antikroppar kan ytterligare information om patientens sjukdom ges. Förekomst ab HBsAg är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. OBS! Vid nyupptäckt Hepatit B rekommenderas ett nytt prov för hepatit D som skickas till SU.

HBeAg: Hepatit B e-antigen. Påvisas vid akuta stadiet av hepatit B och försvinner då vanligen inom 10 veckor. En del patienter som utvecklar kronisk hepatit förblir HBeAg-positiva under lång tid och betraktas då som högsmittsamma.

a-HBe: Antikropp mot HBe-antigen. Kan vanligtvis påvisas inom 10 veckor efter insjuknande i akut hepatit B. Kroniska HBsAg-bärare med antikroppar mot HBe har vanligen låg smittsamhet. För att säkert kunna bedöma smittsamhet bör HBV-DNA utföras

a-HBc IgM: förekommer endast vid akut infektion.

a-HBc(IgM +IgG): Antikropp mot hepatit B-antigen. Kan påvisas tidigt i sjukdomsförloppet. Påvisas hos HBsAg-positiva patienter och/eller efter genomgången infektion. Kan vara enda markör när HBsAg försvunnit och a-HBs ej hunnit bildas. Hos en del individer bildas ej a-HBs och endast a-HBc kan påvisas. Kvarstår vanligen livet ut.

a-HBs: Antikropp mot hepatit B yt-antigen kan i allmänhet påvisas 1-6 månader efter infektion. HBs-antikroppar påvisas 3 månader efter fullgjort vaccinationsprogram. Immuniteten kvarstår oftast livet ut.

Indikation för provtagning

  • Screen för blodsmitteagens inför dialys, transplantation m.m, mödravårdsprov, infertilitetsutredning 

  • Utredning av akut och kronisk hepatit samt bedömning av smittsamhet för HBsAg-positiv person

  • Kontroll av immunitet efter vaccination

  • Vid stick- och skärskador  LÄNKA ”Stick och skärskador”

Vid reaktiv HBsAg utförs analys av HBeAg, a-HBe, a-HBc och a-HBc-IgM.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Virologisk serologi finns ett avsnitt om Hepatit B. Kryssa för önskad analystyp. Ange relevanta kliniska data. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork). Alt.rör utan tillsats (röd kork)

Minsta volym

2 ml eller 200 µl serum (för mer än en analys krävs 4-6 ml blod eller 500 µl serum)

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Resultat utsvaras som positivt eller negativt.

Tolkning

HBsAg positivt innebär att patienten är smittsam. OBS! HBsAg positiva patienter är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

HBeAg: Har patienten HBeAg betraktas den som mycket smittsam.

Anti-HBe: Patienter som har Anti-HBe bedöms ha varierande smittsamhet. För att säkert bedöma smittsamhet bör HBV-DNA utföras. Utförs på referenslab.

Anti-HBc: Kan påvisas tidigt i förloppet. Kvarstår oftast livet ut. Påvisas hos HBsAg-positiva patienter och efter genomgången Hepatit B.

Anti-HBs: utsvaras i IU/l. ≥10 IU/l innebär att patienten är immun. Antikroppen kan påvisas 1-6 mån efter klinisk eller subklinisk infektion. Immunitet kvarstår oftast livet ut. Används som vaccinationsmarkör.

 

Lathund - som hjälp vid bedömning av Hepatit B

 

HBsAg HBeAg aHBe aHBc
IgM
aHBc
IgM+IgG
aHBs smittsam HBV
DNA
DIAGNOS
-         INGEN AKTUELL/GENOMGÅNGEN INFEKTION.
+ +/- - - - - +   AKUT INFEKTION.
+ + -   AKUT INFEKTION.
+ - + + + - + AKUT INFEKTION.
+ + - - + - ++ + KRONISK INFEKTION.
+ - + - + - +/LÅG +/- KRONISK INFEKTION.
- - + + + - +   TIDIG KONVALESCENS EFTER AKUT INFEKTION
- - - - + - -   GENOMGÅNGEN INFEKTION
-   +/-   + + -   GENOMGÅNGEN INFEKTION IMMUN.
-       - + -   VACCINERAD MOT HBV. IMMUN. 

 

Metod

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar

Obs! Akuta Hepatit B på helger hänvisas till Infektions jourläkare. Beslut ska tas via läkarkontakter. Avdelningen ombesörjer själv transport.