Ögonprov

Medicinsk bakgrund

Konjuktivit är bindehinneinflammation som orsakas av infektiösa agens (bakterier eller virus).

Bakteriella ögoninfektioner orsakas framför allt av luftvägspatogena bakterier (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Betahaemolytiska streptococcer och Moraxella catarrhalis) samt Staphylococcus aureus. I nyföddhetsperioden och vuxna bör man även ge akt på möjligheten av gonokocker och Chlamydia trachomatis.

Växt av Koagulasnegativa staffylokocker vid konjuktivit anses tillhöra normalfloran.

Hos kontaktlinsbärare kan Pseudomonas aeruginosa men även andra gramnegativa stavar vara av betydelse.

En viktig viral differentialdiagnos är Herpes simplex. Även Adenovirus kan ge ögoninfektion.

Hornhinnan är normalt motståndskraftig mot bakteriella infektioner. För att infektion skall kunna utvecklas krävs som regel åtminstone en betydande skada. Ett undantag är den neonatala gonococcinfektionen, som kan drabba även den intakta hornhinnan.

Även om de flesta bakterier kan ge keratit, så dominerar ett fåtal arter, där Staphylococcus aureus är den vanligaste. Pseudomonas aeruginosa är mindre vanlig men ger ilskna infektioner, som snabbt kan utvecklas till svåra nekroser.

Vid infektion i endast ett öga, kan jämförande odling från andra ögat vara av värde. Tag prov från båda ögonen i skilda rör.

Vid keratitmisstanke kontakta Ögonkliniken för rätt provtagning.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Öga-konjuktiva eller Öga-övrigt om t.ex. cornea, glaskropp, kontaktlins. Ange relevanta kliniska data samt speciell frågeställning (t.ex. Streptokocker grupp B, GC-odling) samt ev. antibiotikabehandling.

Om frågeställningen är Chlamydia krävs särskild provtagning, se Chlamydia

Vid Gonococcfrågeställning se Gonorre Neisseria gonorrhoeae odling

Provmaterial

Konjuktiva, cornea (hornhinnan), glaskropp (endoftalmit) och linser.

Konjunktiva

Provtagningsset med rosa kork.  

Gonokockprov

Provtagningsset med orange kork.

Provtagning

Prov tas helst utan lokalanestesi, om anestetika används skall detta vara utan konserveringsmedel.

Konjuktiva

Nedre ögonlocket vänds och en provtagningspinne dras i konjunktivalsäcken och sätts i transportmedium.

Cornea

Tvätta och skrapa därefter keratithärden med knivblad eller kanyl. Stryk ut materialet på en chokladagar-platta. Tag nytt prov från härden och för över det på en provtagningspinne som nedförs i transportrör. Glaskropp, endoftalmit: aspiration med spruta.

Kontaktlins

Skicka linsen i sin behållare med linsvätska.  

Provtagning för Nyfödda

I nyföddhetsperioden förekommer främst Staphylococcus aureus, grupp B streptococcer och gramnegativa arter. Därutöver förekommer Chlamydia trachomatis och, någon gång, gonococcer.

Obs! Inkubationstiden för Chlamydia är ca 5-12 dagar.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.