Sårsekret-djupa sår

Medicinsk bakgrund

Öppna sår koloniseras med normalflorans bakterier utan att detta därför behöver leda till infektion. Banala sår hos för övrigt friska individer infekteras som regel endast av mer virulenta bakterier såsom Streptococcus pyogenes/Streptococcus dysgalactiae (betahaemolyserande streptokocker) och Staphylococcus aureus.

Vid lokalt eller allmänt nedsatt försvar hos patienten kan emellertid även andra bakterier ge infektion. Detta gäller exempelvis vid brännskada, operationssår, diabetes och cytostatikabehandling.

Koagulasnegativa stafylokocker ger sårinfektion nästan uteslutande i närvaro av främmande kropp som protes eller kateter. För provets handläggning är det därför av största vikt att uppgifter om sårets art och lokalisation samt eventuell nedsatt motståndskraft hos patienten anges på remissen.

Gramnegativa stavar är för det mesta lågpatogena och har tveksam signifikans i öppna sår med undantag av t. ex. operationssår och brännskador. Pasteurella multocida kan ge allvarliga infektioner efter hund- och kattbett.

Se separat anvisning för abscessodling.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Till djupa sår räknas t. ex. djurbett, osteomyelit, abscess, fistel, insticksställe CVK, protesinfektioner, bukoperation och vissa typer av djupa operationssår.

Under andra kolumnen på remissen finns Övrigt. Kryssa för Sår-djupt. För bästa bedömning av provet ange relevanta kliniska data såsom lokalisation, antibiotikabehandling, sårets art samt ev. nedsatt motståndskraft hos patienten.

Material

Sårsekret

 

Provtagning

Mekanisk sårrengöring utföres med fuktad tork (koksalt eller vatten). Prov tas med bomullspinne från sårets botten eller vid gränsen till frisk vävnad. Pinnen nedförs därefter i mediet.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • De flesta arter art- och resistensbestäms. Gäller ej för alfa-streptokocker och Streptococcus agalactiae. För S.pyogenes/S. dysgalactiae gäller att vid nedsatt känslighet för erytromycin och klindamycin anges detta i svaret.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.