RSV (respiratory syncytial virus)

Medicinsk bakgrund

Respiratory syncytial (RS) virus är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos spädbarn. RSV ger upphov till bronkiolit, bronkit och krupp. Vid en svår RSV-infektion hos barn under 2 år med komplicerande hjärt/lungsjukdom, neurologisk sjukdom eller immunbristsjukdom, kan det finnas skäl att överväga antiviral behandling med ribavirin. För diagnos RSV-infektion tas nasopharynxsekret för direktpåvisning.

Hos vuxna yttrar sig RSV-infektion i regel som en okaraktäristisk övre lufvägsinfektion. Dock gamla och försvagade patienter med dåligt infektionsförsvar få bronkopneumoni av RS-virus.

Remiss

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. Kryssa för RS-virus.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Nasopharynxsekret eller -aspirat.

Provtagning

Naspharynxsekret

Provtas med enligt sedvanlig teknik med nasopharynxpinne (blå kork). För ned pinnen i ett sterilt rör med 0,9% koksalt (0,5-3 ml) omedelbart efter provtagning. Rotera pinnen i lösningen och pressa sedan ut så mycket som möjligt av vätskan och kasta sedan pinnen.

Aspirat/nässköljning

Prov tages med kateter kopplad till slemsug eller spruta. Katetern sköljes med steril koksaltlösning (0,5-3 ml) ner i tomt sterilt rör.

Transport och förvaring

Kan förvaras i rumstemperatur upp till 4 tim efter provtagning. Vid kylskåpsförvaring kan det sparas upp till 24 tim innan testning. Bör alltså vara på laboratoriet inom 24 timmar.Transporteras kylt till laboratoriet om längre tid än 4 tim beräknas tills det anländer till laboratoriet.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativt
  • Positivt prov besvaras: Positivt

Telefonsvar lämnas alltid.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analys utförs dagligen.