Före provtagning

Det är bra att ha för vana att läsa i Analyslistan innan man påbörjar provtagningen. Många analyser behöver hanteras på specifikt sätt. Exempelvis finns det analyser som kräver kylda rör, förvärmda centrifuger, transport på is, centrifugering inom 30 minuter eller att prover inte får transporteras i rörpost.

Förberedelser

Vid provtagning ska det finnas en remiss (elektronisk, pappersremiss eller provtagningsunderlag). Kontrollera att patienten har fått information och följt eventuella provtagningsförberedelser kring t.ex. fasta, läkemedelsintag. Se Analyslistan för information.

Analyslistan

Fasteprov

Analyser känsliga för födointag skall tas som fasteprov. Grundregeln är att patienten är fastande i minst 10 timmar, till exempel från klockan 22 kvällen innan provtagning vid provtagning tidigast klockan 8, och får endast ha druckit vatten i måttliga mängder. Fastande patienter bör inte heller röka/snusa. Patienten bör även avstå från kroppsansträngning och stress. Vid fasteprov ses prefix f i analyslistan, t.ex. fP- Triglycerider.

Dygnsvariation

Koncentrationen av flera substanser i blodet varierar med tiden på dygnet. För att få jämförbara värden bör prov tas på morgonen. Dock finns undantag, t.ex kortisol. Se Analyslistan.

Analyslistan

Prov för läkemedelsanalys

Prov för läkemedelsanalys ska tas på morgonen före medicinintag om inget annat anges. På remissen ska alltid tidpunkt för provtagningen och senaste medicinintag anges. Detta är viktigt för att den som ska tolka svaret ska kunna göra en korrekt bedömning.

Provtagning vid intravenös infusion

Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges.

Blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker. Detta gäller även om prov tas från extremitet där infusionen inte ges.

Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll.

  • Lipidinfusion (fettemulsion): all blodprovstagning bör undvikas upp till minst 8 timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser.
  •  Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera): provtagning för glukosanalys undviks i minst 1 timme efter avstängd infusion.
  • I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas.

Remisser

Förutom identitetsuppgift och önskade analyser är det viktigt att ange uppgift om provtagningsdatum, tid samt beställare och VGR-ID för ordinerande läkare.
Undvik handskrivna uppgifter p.g.a. risk för felskrivning. Använd om möjligt streckkodsetikett för patient-id och beställarkod.

Laboratorierna kan tillhandahålla streckkodsetiketter för beställarkod om sådana inte kan produceras av svarsmottagaren.

Beställning av beställaretiketter

För prover som skickas till externt laboratorium måste svarsmottagarens identitet skrivas ut med fullständig postadress på remissen och läkarens namn anges. I analyslistan framgår analyserande laboratorium och vilken remiss som ska användas.

Identitetskontroll och märkning av provtagningskärl

Patienten bör kunna visa giltig id-handling. Kontrollera noga att identitetsuppgifterna överensstämmer på etikett/remiss och provtagningskärl.

Identitetsuppgifterna kontrolleras alltid mot det namn och personnummer som patienten själv uppger eller mot patientens identitetsband.

Om tveksamhet råder kan identiteten intygas av ansvarig sjukvårdspersonal eller medföljande person. I dessa fall görs en anteckning på remissen/beställningen hur identitet har styrkts enligt följande: "Identitet enligt sjuksköterska/läkare/legitimationshandling/anhörig/tolk".

Provtagningskärl ska märkas med patientidentitet före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället. Observera att speciella anvisningar gäller vid provtagning för prover till transfusionsmedicin.

Remiss Transfusionsmedicin


Provtagning

Provtagning bör utföras på patient som vilat minst 15 minuter då jämvikt mellan plasma och vävnadsvätska inträtt. De flesta referensintervall är baserade på prover som tagits efter 15 min vila i sittande ställning.
Kroppsansträngning före provtagning påverkar vissa analyser. 

Alla provtagningsrör har begränsad hållbarhet och får inte användas efter utgångsdatum.

Venprovtagning

Vid venprovtagning ska stas aldrig appliceras längre än en minut och släppas så fort nålen kommit in i kärlet. Patienten får inte knyta eller pumpa med handen vid provtagning.

För att minska risken för kontamination av rörens olika tillsatser finns en rekommenderad ordningsföljd vid provtagning med vakuumrör. 

Rekommenderad ordningsföljd vid venprovtagning


Alla rör har en tillsats och ska fyllas till markering på röret, därefter blandas (ej skakas) de 5-10 ggr, omedelbart i samband med provtagning. Använd med fördel provrörsvagga.

Om EMLA används som smärtlindring ska den sitta på minst en timma och tas bort 15 minuter före provtagning.

Värme kan med fördel användas vid venös provtagning, för att få kärlen att vidgas.

Provtagning ur PVK, CVK eller subkutan venport

Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än vid venprovtagning. Vid provtagning ur PVK, CVK eller subkutan venport ska ”slaskprov” tas innan blod för analys tas. 

För mer information se vårdhandboken

Kapillärprovtagning

Vissa analyser kan tas kapillärt på svårstuckna patienter eller patienter som av någon anledning inte bör utsättas för venprovtagning. Dock är felkällorna vid kapillär provtagning många därför ska kapillär provtagning i möjligaste mån undvikas. Exempelvis kan kapillärt kalium ge falskt för höga värden.

För att få ett så korrekt analysresultat som möjligt, är det viktigt med spontant blodflöde. För att öka blodflödet skall handen värmas. Värmning över 44°C får inte ske, eftersom brännskador då kan uppstå. Vid användning av värmekudden ska ett skyddande lager av tyg eller papper finnas mellan värmekudden och huden.

Alla rör har en tillsats och ska fyllas till markering på röret, därefter blandas (ej skakas) de 5-10 ggr, omedelbart i samband med provtagning. Använd med fördel provrörsvagga.

Urinprovtagning

Kvalitativa urinanalyser utförs på färsk urin (stickprov). Dessa har systembeteckning U- i analyslistan.

Kvantitativa urinanalyser utförs på samlad dygnsmängd. Dessa har systembeteckning tU- i analyslistan. Resultaten uttrycks som utsöndrad mängd per tidsenhet. Vid dessa analyser är det därför viktigt att ange totala urinmängden för 24 timmar.

Samling av dygnsmängd

I vissa fall krävs att urinen samlas som surgjord eller alkalisk urin, se Analyslistan för respektive analys. Speciella flaskor med färdig tillsats kan hämtas vid respektive laboratorium. Tillsatsen skall inte göras i efterhand.
Uppsamlingskärlet skall märkas med personnummer och namn, alternativt streckkodsetikett från remissen/beställningsunderlaget. Datum och samlingstid (klockslag) skall anges på remissen.

Vid samling av dygnsmängd urin börjar patienten med att tömma blåsan ett visst klockslag dag 1 (t.ex. kl.07.00). Denna urin skall kastas. Därefter samlas all urin till samma tidpunkt nästkommande dag (kl.07.00 dag 2) då blåsan töms. Denna urin skall medtas i den samlade dygnsmängden.

Om hela urinmängden skickas till laboratoriet mäts volymen på laboratoriet.
Då beställaren mäter volymen är det viktigt att uppgift om total volym anges på remissen samt att urinen är välblandad och korrekt mätt. Urinmängd och samlingstid skall antecknas på remissen/beställning.

Det är viktigt att dessa anvisningar följs vid samling av urin för att få ett korrekt resultat.

OBS! Vissa samlingskärl har en tillsats innehållande saltsyra som är frätande.

Droganalyser i urin eller saliv

Vid provtagning av droganalys är det viktigt att följa de föreskrifter som finns. Föreskrifterna kan variera något beroende på orsak till provtagningen. Kontakta gärna laboratoriet för rådgivning.

Övrig provtagning

Prover kan även tas i andra kroppsvätskor så som saliv, cerebrospinalvätska (csv), ledvätska, peritoneal/dialysvätska, ascites (asc), pleuravätska (plv) med flera.

För mer information om respektive analys se analyslistan


Provhantering och transport

Prover som tagits på eller i närheten av sjukhuset skall transporteras till laboratoriet omgående eller centrifugeras före transporten om de inte når laboratoriet inom två timmar.

Information om centrifugering finns i Analyslistan för respektive analys.
Före centrifugering ska prover förvaras i rumstemperatur (ej i kylskåp).

Gelrör garanterar att hålla komponenterna separerade från blodkroppar i 48 timmar för de flesta analyter se analyslistan. Vid längre förvaring och för rör utan gel ska serum/plasma avskiljas, eventuellt även frysas.

Vid transport av diagnostiska eller övriga biologiska prover skall provet hanteras så att transportör och omgivningen inte utsätts för smitta.
Diagnostiska och övriga biologiska prover måste hanteras enligt lagen om transport av farligt gods. Med det menas att proverna måste packas i en godkänd transportlåda och/eller transporthylsa med ett absorberande material i godkänd provpåse. Frysta prover förpackas i särskilt frysemballage.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om klassificering och märkning av transportlåda i instruktionen ”Packa provet rätt”. Kontakta gärna laboratoriet för rådgivning.


Referensintervall

Övrigt

Referensintervall anges i svarsrapporten och framgår även i analyslistan.
Referensintervallen är baserade på mätvärden för en definierad frisk referenspopulation. För vissa analyser anges referensintervallet uppdelat efter variation i kön, ålder mm.

Det är viktigt att skilja på referensintervall, medicinsk diskriminationsgräns, beslutsgräns och terapiområde.

Förkortningar och prefix

B = Blod (helblodsanalys)
P = Plasma
S = Serum
U = Urin
a - Arteriell (provtagning)
v - Venöst (venös provtagning)
k - Kapillär (provtagning)
f - Fastande
t - Total/tid

Enheter

Arb enh - Arbiträr enhet
d - Dygn
INR - Internationellt Normaliserat Ratio
IE/IU - Internationella enheter
kat - Katal (enhet för enzymaktivitet = mol/s)
mol - Molaritet