Tecken som stöd

Barn med svårigheter med sin tal- och språkutveckling får hjälp att komma igång med sitt tal och språk via tecken som stöd. Tecken som stöd ger barnet fler sätt att kommunicera. Tecken kan också hjälpa barnet att bättre förstå talat språk. Tecken som stöd kan även kallas TAKK. TAKK står för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Vad är tecken som stöd?

Tecken som stöd är ett strukturerat sätt att använda det naturliga kroppsspråket. Man talar som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden i en mening. Man kan likna tecken vid understrykningar i en skriven text. Tecknen görs med händerna och ger barnet en konkret och synlig koppling till det talade ordet. Tecknen görs samtidigt som ordet uttalas.

Varför är det bra att använda tecken som stöd?

Ett barn som är sent i sin tal- och språkutveckling kan behöva öva på språket på en lättare och tydligare nivå. Tecknen blir som en bro mellan att tyst iaktta, kommunicera och få ett levande språk. Tecken används både för att hjälpa barnet att förstå och att kunna uttrycka sig.

Att använda tecken som stöd för språkstimulans har många fördelar

 • Tecken och tal ger dubbel information: syn + hörsel. Intrycken förstärker varandra.
 • Det är motoriskt enklare för barnet att utföra handrörelser än att tala.
 • Tecken ökar koncentrationen och kan hållas kvar längre än talade ord. 
 • Tecken är konkreta och tydliga, vilket ökar barnets förståelse.
 • Genom att använda tecken sänker den vuxne automatiskt hastigheten i sitt eget tal, vilket gör det lättare för barnet att uppfatta orden. 
 • Tecken gör  det lättare för barnet att lära sig ord. Barnet kan bygga upp sitt ordförråd och börja uttrycka sig. 
 • Tecken gör språkets struktur tydligare för barnet. Barnet kan snabbare förstå hur språket är uppbyggt. Det är en förutsättning för att kunna tala.

 Det viktigaste är inte att göra tecknen helt rätt utan att våga prova att använda tecken.

Att lära sig tecken som stöd

Det är bra att börja i liten skala för att sedan utöka antalet tecken i vardagen utifrån barnets intressen och behov. Börja med att fokusera på att själv lära dig tecken och använda dem i vardagen. Förvänta dig inte att barnet ska börja teckna med en gång. Det kan ta tid.

Tecken fyller en viktig funktion för språkutvecklingen även om barnet inte tecknar själv. För att barnet ska kunna teckna måste du ha tecknat för barnet först, på samma sätt som du pratar med ditt barn långt innan barnet själv kan prata. Det är bra om så många som möjligt i barnets omgivning använder tecken. Ju mer barnet ser tecken runt sig desto snabbare kan barnet själv ta till sig tecken.

Såhär kan du komma igång med tecken som stöd

 • Du kan börja med att skriva ner ord som är viktiga för barnet och som barnet kan ha svårt att uttrycka. Det vanligaste är att börja med att lära sig några substantiv (namn på saker), t ex djur, fordon, kläder, mat.
 • Välj ut ett tiotal ord från din lista som du vill lära dig teckna. Du lär dig lättast nya tecken genom olika appar och hemsidor. Du kan också låna datorprogrammet Teckenhatten, som finns på de flesta bibliotek.
 • När du har lärt dig några tecken är det dags att börja använda dem i vardagen. Tänk ut situationer i er vardag där tecken skulle kunna användas. Till exempel vid måltider, sagoläsning, påklädning eller under gemensam lek. Välj en av dessa situationer till att börja med och sätt igång. Du kan till exempel vid matsituationen fråga barnet ”Vill du ha vatten eller mjölk?” och teckna orden ”vatten” och ”mjölk”.
 • Utöka användningen av tecken i vardagen i er egen takt.