Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term som innefattar alla svårigheter med läsning och/eller skrivning. Ungefär 20-25 % av befolkningen uppskattas ha någon form av läs- och skrivsvårighet men orsaken varierar.

Exempel på orsaker till läs- och skrivsvårigheter är bristfällig undervisning, allmänna inlärningssvårigheter och språkstörning. Cirka 4-7 % av befolkningen uppskattas ha läs- och skrivsvårigheter som förklaras av specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är vanligt att dyslexi förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar, till exempel koncentrationssvårigheter.

Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är inte kopplat till intelligens och är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kännetecknas av svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning, det vill säga koppla fonem (språkljud) till grafem (bokstav). Brister i läsflyt och stavning förekommer ofta vid specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läsförståelsen och förmågan att själv producera text påverkas också ofta. 

Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi växer inte bort men med rätt stöd och stimulans kan man utveckla sin läs- och skrivförmåga och minska konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Det är viktigt att skilja på lästräning och kunskapsinhämtning, vid kunskapsinhämtning kan kompensatoriska hjälpmedel användas. Tidiga insatser i form av strukturerad träning av sambandet mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) är också centralt. Det finns inga hinder för personer med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att studera på exempelvis universitet.

 För att tidigt kunna ge rätt insatser eller stöd, var observant på:

  • läs- och skrivproblematik i släkten
  • sen uttalsutveckling
  • litet intresse för bokstäver och böcker
  • sen läs- och skrivinlärning
  • omkastningar och/eller utelämningar av bokstäver och/eller ord vid läsning och skrivning
  • långsam läshastighet
  • om läsningen tar mycket energi och kraft
  • om den riktade läs- och skrivträningen ej har väntad effekt
  • om barnet har svårt att förstå vad hen läser men förstår om någon annan läser upp texten

Utredning av logoped

Barnlogopedmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus utför fördjupade läs- och skrivutredningar på elever från och med skolår 5 där skolan misstänker specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vid remittering för läs- och skrivutredning ska det finnas kvarstående problematik, trots skolans riktade åtgärder och adekvata stödinsatser.

Remissen kan skickas från skolhälsovården eller egenremiss från föräldrarna. Om skolan saknar fullständiga remisskriterier, kontakta barnlogopedmottagningen.