Provtagningsanvisning transfusionsmedicin

Provtagning och transport

Provtagningsrör

Venprov rekommenderas i alla situationer och kapillärrör bör endast användas till barn och svårstuckna patienter. Vid kapillärprovtagning på patienter med kända antikroppar kontakta transfusionsmedicin för information ang. antal rör som krävs. Rör kan beställas via marknadsplatsen.

Lila Vacutainerrör 7/6,0 mL, EDTA.
Röret bör fyllas till provrörets markering.
Viktigt att blanda provet ordentligt
Kapillärprovtagningsrör
Lila Microtainerrör, EDTA

Utförande

Prov för blodgruppsserologisk undersökning ska tas enligt författning SOSFS 2009:29

Författning SOSFS 2009:29.

Prov ska tas av en befattningshavare som har utbildning och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Remiss och provtagningsrör ska vara märkta med:

 • svenskt personnummer eller samordningsnummer
 • efternamn
 • förnamn

Prov från patient som saknar identitetsuppgifter ska vara märkt enligt begrepp i SÄS lokala anvisning: Identitetskontroll av patienter.
Vid provtagning ska patientens identitetsuppgifter styrkas. Patientens muntligt lämnade uppgifter ska kontrolleras både mot remiss och rör före provtagning. Kan man inte erhålla muntlig korrekt information, kontrolleras remiss och provtagningsrör mot ett på patienten anbringat identitetsband.
Att korrekt kontroll av patientens identitet skett intygas i remissens ruta för provtagarens underskrift med fullständig namnteckning eller handskriven signatur. VGR-ID är inte en godkänd signatur.

Prov till remiss som saknar provtagarens underskrift undersöks ej.

Enligt författning SOSFS 2009:29
”Ett blodprov för blodgruppsbestämning och ett för förenlighetsprövning ska tas vid två separata tillfälle. Endast i akuta fall får de tas vid samma tillfälle”.

 • Vid all provtagning erfordras ett rör och en remiss till varje analys.
 • Vid akut prov ska remissens märkas med AKUT.
 • Vid beställning av BAS-test ska tid anges när svar önskas.

Provtagning vid intravenös infusion

Prov får ej tas i arm där infusion pågår. Måste provet tas via den kanyl/kateter, som används för infusion, skall minst 2-3 gånger kanylens/kateterns volym aspireras och kastas innan provet tas.
För central venkateter innebär detta en volym på ca 10 mL.

Provtagningsrutin för patient på väntelista

När patient sätts upp på väntelista för intagning av opererande verksamhetsområde ska vid behov prov för blodgruppering tas. Vid behov av blodreservation ska förenlighetsprov tas i samband med inläggning.

Preanalytiska felkällor

Patienten måste vara identifierad på korrekt sätt, se provtagning. Om patienten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionsreaktion uppstå. Därför måste identifieringen intygas av provtagaren. Utan identifieringen och utan intygande underskrifter blir osäkerheten stor att någon undersökning inte utförs. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod. För att få full säkerhet ska blodgruppen bestämmas på två oberoende prov innan patienten ges blod. Det åstadkoms genom att blodgruppen bestäms på både rör för blodgruppering och för BAS-test. Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering med ovan nämnda risker upptäcks inte.

Anamnesiska tolkningar

Om uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation inte är uppgivna kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig. För säker tolkning och rådgivning inom mödravården krävs uppgifter om beräknad tid för förlossning, tidigare graviditeter och eventuellt given Rh-profylax.

Provet

Prov för blodgruppsundersökning får vara högst 10 dygn gammalt vid undersökningen men observera att antikroppscreening ej utförs på prov äldre än 5 dygn . Prov för förenlighetsprövning skall avspegla patientens aktuella immunhematologiska status och får därför vid undersökningen vara högst 3 dygn inklusive provtagningsdagen. Oförenlighet mellan patient och transfusionsblod kan annars inte upptäckas. Prov taget ur koppling till dropp kan bli tillblandad med infusionslösning. All sådan spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks, till exempel kan en BAS-test bli falskt negativ. 

Transport av prov till Transfusionsmedicin

Vid transport av biologiska prover ska provet hanteras så att transportör och omgivning inte utsätts för smitta. Proverna transporteras inom sjukhusen till laboratorierna av sjukvårdspersonal och i Borås och Alingsås även med rörpostsystem. De flesta transporter sker med transportavdelningarna vid Södra Älvsborgs sjukhus.
Det finns alltid möjlighet att lämna prov i provinlämning dygnet runt i Borås. I Alingsås förekommer jourverksamhet under natten. Kontakt tas med laboratoriepersonalen före inlämning av prov under denna tid. Laboratoriet i Skene är endast öppet under dagtid, mån-fre..
Prov som skickas vidare för analys på vår regionblodcentral packas av personal på Transfusionsmedicin.
Mer information om transport av biologiskt material hänvisas till hemsida för
Laboratoriet för Klinisk kemi (Provtagningsanvisningar).

Svarstider

Se Analyslistan
Papperssvar skrivs ut i mindre omfattning. De flesta svar erhålls via Interinfo.
Svar distribueras via sjukhusets internpost, men kan även hämtas på transfusionsmedicin.

Via Interinfo ges information om blodgruppering och BAS-test finns samt om ev. reservation av blodkomponent finns. Patienter med antikroppar är inte godkända för BAS-test, men det framgår i Interinfo om giltigt prov finns. Telefonsvar lämnas ej.


Blodtransfusion

Transfusion av blodkomponenter skall göras endast om klar indikation föreligger.

Blodtransfusion innebär alltid en risk för immunisering (erytrocyt- leukocyt- och trombocytantikroppar) vilket kan göra patienten sämre ställd i en situation där behov av blodtransfusion verkligen föreligger. Risken för transfusionsöverförd smitta kan aldrig helt uteslutas även om transfusionsblodet testats.

Samtliga blodkomponenter är leukocytreducerade.
Grundregel vid transfusion är att ge blod av samma AB0- och Rh(D)-grupp som mottagaren (grupplikt). I vissa fall kan avsteg från denna regel göras enligt:

Erytrocyter / Trombocyter:
0 kan ges till 0, A, B, AB
A kan ges till A och AB
B kan ges till B och AB
AB kan ges till AB
Plasma:
AB kan ges till AB, A, B, 0
A kan ges till A och 0
B kan ges till B och 0
0 kan ges till 0

Rh(D) negativa blodkomponenter kan även ges till Rh(D) positiva personer.
Visuellt erytrocytfri Rh(D)-positiv plasma och trombocyter kan även ges till Rh(D)-negativ mottagare.

Blodkomponenter får som regel ej blandas med infusionsvätskor eller andra läkemedel, då risk för hemolys och koagulation finns.

Beställning av blodkomponent

Vid beställning av erytrocytkoncentrat erfordras blodgruppering och BAS-test. Vid beställning av trombocytkoncentrat och/eller plasma erfordras endast giltig blodgruppering. BAS-test är giltig i fem dygn räknat från provtagningsdagen. Finns giltig BAS-test tas nytt prov endast emot på giltig BAS-test sista hållbarhetsdag om patient fått blod under giltighetstiden.

För patienter som inte är godkända för BAS-test, beroende på erytrocytantikroppar eller DAT positiv, krävs BK(S)-test och MG-test (test mellan Mottagare och Givare). BK(S)-test är giltig i 4 dygn.

Rekvisition av blodkomponent kan ske på remiss Transfusionsmedicin eller via Interinfo. Akuta beställningar som beställs via Interinfo bör alltid kompletteras med telefonsamtal.

Det går bra att på remissen notera antalet blodkomponenter som önskas. Skriv tid och dag för transfusion och eventuellt operationsdag. OBS! Att blod som beställs till operation kommande dag reserveras efter kl 06.00. Finns giltigt BAS-test går blodkomponenter snabbt att reservera.

Akut behov av blod

Tag prov för förenlighetsprövning och eventuell blodgruppering innan transfusionen påbörjas!

Om patientens blodgrupp är okänd eller kontroll inte kan utföras, lämnas 0 Rh(D)-negativt blod ut.

Hinner kontroll av blodgruppen utföras men inte BAS-test lämnas blodgruppslikt blod ut.

Risken vid utlämning av blod innan BAS-test är klar är att hänsyn ej tagits till eventuellt förekommande irreguljära erytrocytantikroppar, dvs antikroppar riktade mot andra blodgruppsantigen än ABO-systemet, hos patienten. Denna risk är dock lika stor oavsett vilken ABO-grupp som väljs.

Utkvittering och transport av blodkomponent

I Skene och Alingsås hämtas blodet i utlämningskylen av avdelningspersonal.
I Borås sker hämtning av blod vid provinlämningen vid laboratoriemedicin. 
Där tillämpas aktiv utlämning vilket innebär att laboratoriepersonal lämnar ut blodkomponenter. 

Personnummer ska skriftligen medföras.

Blodkomponenten emballeras i plastpåse och transporteras i transportbox. Endast en blodkomponent får hämtas/gång, undantaget de avdelningar som har temperaturövervakade blodkylskåp med larm (Post-op, C-op, IVA, AVC, Hem/onk dagvård samt E71).

Blod får förvars högst en timma i transportbox. Transport som överstiger en timma ska kompletteras med kylelement och isoleringsmaterial. Kontakta Transfusionsmedicin för hjälp. OBS! Kylelement får aldrig komma i direktkontakt med blodkomponenten.

OBS! Det är inte tillåtet att lägga blodkomponent i avdelningens kylskåp.
Endast avdelningar med godkända kylskåp får förvara blodkomponenter i dessa godkända blodkylar.

Trombocyter: Får ej packas i samma transportbox som blod/plasma pga. lagringstemperatur 20 – 24°C.

Skall ”sättas” i direkt anslutning till transporten eller vaggas minst 30 minuter på mekanisk vagga.

Retur av blodkomponent

Om blodkomponenten inte transfunderas efter att det hämtats från Transfusionsmedicin kan det returneras under förutsättning att det har förvarats i blodkyl/kylväska.

Blodet ska returneras i transportbox med uppgift om hur länge blodkomponenten har varit utanför blodkyl samt om ovanstående transport- och förvaringsregler följts.

Vid retur av trombocyter var vänlig kontakta Transfusionsmedicin.

Utebliven transfusion eller defekt blodpåse

Transfusionsmedicin ska alltid kontaktas om blodkomponenten måste kasseras och därför inte blir transfunderad då det är viktigt att blodkomponenten avregistreras från patienten i vårt datasystem.
OBS! En skadad blodpåse får aldrig transfuderas.

Ansvar och kontroll vid transfusion av blodkomponent

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29 Transfusion om blodkomponenter
angående genomförande av transfusion:
2§ Läkare/sjuksköterska ska ha ansvaret för transfusionen. Inför transfusionen ska den som är ansvarig kontrollera att:

 1. uppgifterna om blodmottagaren på blodenhetens följesedel överensstämmer med hans eller hennes styrkta identitetsuppgifter,
 2. transfusionsdokumentets uppgifter om tappningsnummer överensstämmer med blodenhetens etikettuppgifter,
 3. blodenhetens uppgifter om blodkomponenten och dess särskilda egenskaper överensstämmer med ordinationen,
 4. erytrocytenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens*
 5. förenlighetsprövningen för erytrocytenheten är godkänd,
 6. hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits, och
 7. hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage inte förekommer.

*) patientens blodgruppering framgår av transfusionsdokumentet.

Biologiskt förprov

I vissa fall rekommenderas biologiskt förprov. Låt ungefär 25 mL blod transfundera i snabb dropptakt. Därefter inställs aggregatet på minsta möjliga dropptakt. Patienten observeras noga under 20 minuter. Om puls eller andningsfrekvens ökar påtagligt eller om patienten på annat sätt blir påverkad eller klagar över smärtor (vanligast i bröstet och ryggen samt stickningar huvudsakligen i armar och ben) måste transfusionen avbrytas omedelbart. Hos medvetslösa patienter skall puls och blodtryck följas. Om ingen reaktion iakttas fortsätts transfusionen med önskad dropptakt. Proceduren upprepas för varje blodenhet som transfunderas.

Transfusionstid

Transfusion av blodkomponent styrs av patientens kliniska tillstånd men bör inte överstiga 4 timmar.

Förvaring av påse efter transfusion

Den använda blodenheten bör sparas minst 4 timmar efter transfusion i kylskåp för att kunna undersökas om transfusionsreaktion inträffar.

Direktrapportering av transfusion

Enligt SOSFS 2009:29 ställs krav på aktiv återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av blodkomponent.
Interinfo är webbaserad tjänst för kunder inom SÄS och Alingsås lasarett för aktiv återrapportering av transfunderade blodkomponeneter till Transfusionsmedicin.

Återrapportering görs inom 14 dygn efter transfusionen men helst så snart som möjligt i anslutning till transfusionen via länk från Melior till Interinfo.
Kunder utanför SÄS och Alingsås lasarett återrapporterar genom att sända kopia på ifyllt transfusionsdokument till Transfusionsmedicin.


Transfusionsreaktion

Transfusionsreaktion

En transfusionskomplikation är varje oväntad reaktion hos en patient under eller efter avslutad transfusion av blodkomponenter.
Exempel på transfusionsreaktioner är frossa, temperaturstegring, smärtor i bröst eller ländrygg, brännande sensation i infusionsvenen, oro, lufthunger, illamående, kräkningar, blodtrycksfall, diffus blödning från operationssår, uppblossande rodnad, nässelutslag.

Åtgärder

1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
3. Meddela jourhavande eller patientansvarig läkare.
4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med transfusionsdokumentet, att AB0- och Rh(D)-grupp på blodenhetens etikett är förenliga med patientens uppgift om blodgrupp och att blodetikettens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet.
5. Vid varje reaktion ska Rapport vid Transfusionskomplikation fyllas i
enligt anvisningarna på sid 2 av blanketten. Finns även under Remisser/Blanketter på Sewon.

Åtgärd vid reaktion av

Plasma eller Trombocyter

Blodserologisk utredning erfordras inte men plasma/trombocytpåsen och ska returneras till Transfusionsmedicin och rapport vid Transfusionskomplikation skall fyllas i och lämnas till transfusionmedicin. På Rapport vid Transfusionskomplikation ska framgå hur patienten har reagerat. Odling på blodkomponenten ombesörjs av Transfusionsmedicin. Blododling på patienten ombesörjs av vårdgivaren.

Erytrocyter

Den behandlande läkaren avgör när en blodgruppsserologisk utredning är indicerad. Generellt kan man säga att utredning erfordras inte vid lätta snabbt övergående reaktioner, övriga reaktioner ska utredas.
Vid blodgruppsserologisk utredning ska blodkomponenten samt blodprov taget enligt nedan lämnas till Transfusionsmedicin. På Rapport vid Transfusionskomplikation ska framgå hur patienten har reagerat.

Provtagning: 1 Rör EDTA, 7/6,0 mL, vid reaktionens debut.

Remiss transfusionsmedicin

Rapport vid Transfusionskomplikation

Glöm ej provtagarens namnunderskrift.

Under pågående transfusionsutredning kan blod expedieras endast efter kontakt med jourhavande laboratorieläkare. Odling på blodkomponenten ombesörjs av Transfusionsmedicin.

Blododling på patienten ombesörjs av vårdgivaren.

Vid svår anafylaktisk reaktion ska prov för S-IgA tas.

Konstaterad IgA-brist ska följas upp med prov för anti-IgA. Prov skickas till Transfusionsmedicin SU, Göteborg.

Kopia av svar ska sändas till transfusionsmedicin för registrering i labdatabas.

 

 


Blodkomponenter

Information om blodkomponenter
ERYTROCYTER

Indikation: Blodförlust och terapi vid anemi.
Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytbefriad
Volym: 235-325 mL varav 100 mL SAGMAN-lösning
Förvaringstemperatur: 2-6 ºC
Förvaringstid: 42 dygn

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, uppdelade i mindre enheter avsedda för barn i nyföddhetsperioden, leukocytbefriad
70-100 mL varav ca 25 mL SAGMAN-lösning
Förvaringstemperatur: 2-6 ºC
Förvaringstid: 14 dygn

EVF 0,50-0,70
Cellinnehåll: Leukocyter: < 1 x 106/ enhet

PLASMA

Indikation: Massiv blödning, hemostasrubbningar t.ex. DIC samt behandling av TTP.

Plasma tinas i samband med att blodkomponenten ges.

Plasma för transfusion, leukocytbefriad, patogenreducerad.
Plasma för transfusion, uppdelade i mindre enheter avsedda för barn i nyföddhetsperioden, leukocytbefriad

Volym: ca 200 mL
Barndos: 60-80 mL
Cellinnehåll: Leukocyter: < 1 x 106/ enhet, visuellt erytrocytfri.

Fryst:
Förvaringstemperatur: < -25ºC
Förvaringstid: 3 år (Patogenreducerade 2 år)
Upptining: Utförs av transfusionsmedicin, tidsåtgång 10-15 minuter.
Förvaringstemperatur: 2 - 6ºC
Hållbarhet: Tinad plasma 7 dagar. Tinad plasma avsedd för barn hållbar 24 tim. 

TROMBOCYTER

Indikation: Terapeutiskt (vid blödning) eller profylaktiskt vid allvarlig trombocytopeni eller trombocytdysfunktion

Trombocyter från 7 blodgivare, leukocytbefriad
Trombocyter från en blodgivare, leukocytbefriad, framställd med aferesteknik
Trombocyter för transfusion kan i särskilda fall delas upp i mindre enheter avsedda för barn, leukocytbefriad.
De flesta trombocyter är även patogenreducerade.

Förvaringstemperatur: 20- 24 ºC
Förvaringstid: 5 dygn  till 7 dygn (gäller patogenreducerade).
Volym: ca 200 mL
Cellinnehåll: Trombocyter: ca 200-300 x 109/enhet
Leukocyter: < 1 x 106/enhet

Vid behov av HLA-typade trombocytkoncentrat kontaktas transfusionsmedicin.
Måste beställas i god tid. 

Bestrålade blodkomponenter

Vi tillhandahåller bestrålade erytrocyter (trombocyter och plasma, se patogenreducerade blodkomponenter).

Lymfocyter i blodkomponenter kan orsaka transfusions-associerad graft-versus-host sjukdom (TA-GVHD) hos immunosupprimerade patienter, t.ex. patienter som får immunsupprimerad behandling, barn med svåra immunbristsjukdomar, nyfödda med låg födelsevikt och nyfödda som erhållit intrauterina transfusioner. Även immunkompetenta patienter kan riskera att utveckla TA-GVHD vid transfusioner med HLA-matchade trombocyter.
Vid transfusion av blodkomponent från nära anhörig (förälder, syskon och barn) ska blodkomponenten bestrålas.

Efter gammabestrålning upphör lymfocyternas förmåga att dela sig och kan inte längre åstadkomma en immunologisk reaktion. En bestrålad blodkomponent kan ges till alla patienter.

För att förebygga TA-GVHD hos nämnda patientgrupper bestrålats erytrocyter och trombocyter. Plasma bestrålas ej eftersom den varit fryst.
Hållbarhet: Erytrocyter kan bestrålas upp till 14 dagar efter tappning, därefter lagras upp till 28 dagar efter tappning. Trombocyter har oförändrad hållbarhet efter bestrålning.

Patogenreducerade blodkomponenter

Vi utför patogenreducering av trombocyter och plasma.

Patogen reducering betyder att kända och okända smittämnen t.ex. virus och leukocyter reduceras på kemiskt vis.

Metoden har en likvärdig effekt som den vid bestrålning och reducerar risken för ev. GVHD-reaktion (Graft Versus Host Disease) hos mottagaren.

Detta innebär att patienter som kräver bestrålade trombocyter och plasma kan erhålla patogenreducerade trombocyter och plasma.

Hållbarhet:
Trombocyter: 7 dygn.
Plasma: se under avsnitt PLASMA

Tvättade blodkomponenter

Tvättade blodkomponenter är indicerade för patienter med antikroppar mot plasmaproteiner, särskilt vid de sällsynta tillfällen då patienter har kliniskt signifikanta nivåer av antikroppar mot IgA, och för patienter med svåra allergiska transfusionsreaktioner. För att undvika anafylaktisk reaktion till nämnda patientgrupper kan blodkomponenter från blodgivare som saknar IgA användas, eller, om sådana inte är tillgängliga, tvättade blodkomponenter med ett kvarvarande IgA-innehåll < 0,2 mg/enhet.

Vid behov av IgA-reducerad blodkomponent kontaktas transfusionsmedicin. Måste beställas i god tid.

Autolog/riktade blodkomponenter

Inför planerade operativa ingrepp kan patienter ge blod till sig själva genom autologblodtappning. Patientens hälsotillstånd måste tillåta avtappning med 1 – 3 enheter blod inom en sexveckorsperiod,utan risk för komplikationer. Vid transfusion av blodkomponent från nära anhörig såsom förälder, syskon och barn (riktad transfusion) ska blodkomponenten bestrålas.

För närmare information kontakta Transfusionsmedicin.

Transfusionsmedicin bedriver laboratorieverksamhet inom Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Alingsås lasarett. Verksamheten består av blodtappning, blodkomponentberedning och transfusionsmedicinska undersökningar.Personalen består av biomedicinska analytiker, undersköterskor, sjuksköterskor samt kanslister. Läkare konsulteras bl.a. från Transfusionsmedicin, Göteborg.

Laboratoriet i Borås är bemannat dygnet runt. I Alingsås och Skene är verksamheten integrerad med laboratoriet för klinisk kemi. Alingsås har jourverksamhet en viss del av natten. Skene bedriver verksamhet endast under dagtid.

Kvalitetssäkring

Blodkomponenter framställs enligt norm för GMP (good manufactoring practise). Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Swedac och plasmauppköpare. 

Vi arbetar aktivt för hög säkerhet på våra analyser bl.a. genom att delta i interna och externa kontrollprogram.
Våra blodkomponenter kontrolleras regelbundet för att säkerställa att kvalitén motsvarar normer enligt författning SOSFS 2009:28.

Samtliga blodkomponenter är leukocytreducerade och vid behov tillhandahålls även bestrålade blodkomponenter samt patogeninaktiverade blodkomponenter.

Blodsäkerhetslagen

Viktig information om Blodsäkerhetslagen
SFS 2006:496 Lagen om blodsäkerhet
SFS 2006:497 Förordning om blodsäkerhet
Till lagen hör Socialstyrelsens föreskrifter:
SOSFS 2009:28 Blodverksamhet
SOSFS 2009:29 Transfusion av blodkomponenter som beskriver årdgivarens ansvar vid blodtransfusion.