Provtagning, identitetsmärkning och lokalangivelse

Allmänt

Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Innan provtagning påbörjas ska remisser fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas. Provtagningskärlets/objektglasets identitet är kopplat till remissen och märks med samma identitetsuppgifter som remissen. Säkerställ att patientidentitet är korrekt.
OBS!  Provtagningskärl får INTE märkas på lock, märkning ska ske på utsidan av kärlet. Vid undernumrering används arabiska siffror. Provtagningskärl ska hållas rena på yttre ytan.   

Vid biobanksval hänvisas till 1177.  

Vid önskan om snabbsvar/akuthantering eller SVF gäller följande:

Remiss

1. Remiss ska antingen märkas som SVF eller snabbsvar. Endast om ett SVF prov behöver hanteras mer skyndsamt än avsett förlopp ska det märkas med prioritering samtidigt som SVF. Både SVF märkta prov och snabbsvar hanteras skyndsamt som rutin.

-Undantag: WB- remiss ska fortsatt märkas som akut vid SVF även om det inte behöver hanteras snabbare än förloppet.

 2. Ange alltid vilket SVF-förlopp som patienten tillhör för att tydliggöra för bedömning och provinlämningen. 

Burk/Preparat

Burkar ska märkas med:

Blått kryss= SVF 

Rött kryss = snabbsvar 

Riskmärkning/hantering av prov

Om misstanke föreligger för tularemi eller brucellos (risk för laboratoriesmitta) ska detta noteras tydligt på remiss/beställning. Kontrollera att inget material från provet hamnar på remiss eller provtagningskärlets utsida. Om förorening skett avtorkas och desinficeras provkärl.  

Provtagning histopatologi

Insänt preparat måste vara tillräckligt stort och härröra från sjuklig vävnad och bör omfatta även intilliggande normal vävnad. Vid fixering kan vävnaden förändras och det är till stor hjälp om speciella områden markeras t.ex. tumör som är svår att finna/resektionsränder där radikaliteten är viktig etc.

Obs läs under specifika provtagningsanvisningar för rätt hantering av respektive organ.

Identitetsmärkning

1. Provtagningskärl märks med patientens personnummer (tio siffror), namn, preparatets art, datum för provtagning och remitterande enhet.
2. Endast objektglas med mattrand får användas. Märk objektglas med patientens personnummer (tio siffror) och namn. Använd blyertspenna. Antal objektglas ska anges på remiss.
3. Lokalangivelse.

Provtagningskärl

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta anges på provtagningskärl. Preparat/vätskor/expektorat insänds i numrerade provtagningskärl med varje lokalisation angiven. Samma information ska anges på remiss. Vid pariga organ anges sida ”höger 1, vänster 2”.
OBS! Kontrollera att rätt mängd fixeringslösning uppnås. 

Objektglas

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta anges på objektglas med numrering. Samma information ska anges på remiss med förklarande text. 
Omärkt prov/prov som med säkerhet inte kan identifieras eller saknar koppling till remiss kan inte undersökas.