Försändelser och transport

Allmänt

Vid transport av biologiska prov ska rutiner finnas inom varje enhet för att upprätthålla sekretess, säkerhet och kvalité gentemot patienten. Vidare ska provet hanteras så att transportör och omgivning inte utsätts för smitta. Om misstanke föreligger för tularemi eller brucellos (risk för laboratoriesmitta) ska detta noteras tydligt på remiss/beställning. Kontrollera alltid att inget material från provet hamnar på remiss eller provtagningskärlets utsida. Om förorening skett avtorkas och desinficeras provkärl   och ny remiss skrivs.

Transport av biologiska prover/material regleras enligt lagen om farligt gods (ADR-s 1982:821). Farligt gods är ämnen produkter och föremål som kan förorsaka skador på människor, djur, egendom eller omgivning.

Regler för hantering och transport av prover från sjukvården inom Sverige och klassificering, paketering, märkning av diagnostiska och övriga prover.

Se Folkhälsomyndighetens sidor om Packa provet rätt

Provtagningskärl med fixeringslösning ska vara väl tillslutet. Använd ej tejp. Prov och remiss ska följas åt.

Transport inom SÄS Borås 

Prov och remiss transporteras via budtjänst eller lämnas personligen till laboratoriet. Remisser ska placeras i plastficka.

Intern transport inom regionen

Transportteamet vid Södra Älvsborgs Sjukhus ansvarar för alla transporter mellan laboratoriet och Skene Sjukhus, Alingsås Lasarett, NÄL, SU och Primärvårdsområdet. För transport krävs godkänd transportlåda eller provpåse.

Transportlåda ska vara märkt med ” Diagnostiska prover enl. UN 3373” samt avsändare/mottagare.

Provpåse

Godkänd provpåse ”Biosafe” märkt med ”lättfördärvliga biologiska prov” samt etikett ”Diagnostiska prover UN 3373”.