Psykiatri

En psykiatrimedarbetare pratar med en patient. De sitter utomhus på varsina stolar.

Uppdraget för verksamhetsområde psykiatri är att försäkra vuxna och barn med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård.

Uppdrag och arbetssätt

Vi arbetar med att bedöma och behandla psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Öppenvården är basen i vården och där arbetar vi i team, så att du som patient har tillgång till bedömning av flera yrkesgrupper: läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog, psykoterapeut, socionom och arbetsterapeut. Vi samverkar med verksamhetsområde kvinna och barn, skola, primärvården, kommun, socialtjänst och barnhabilitering.

I Borås finns öppenvårdsmottagningar, som är subspecialiserade utifrån diagnosgrupp eller behandlingsform, såsom t ex beroendesjukdomar, psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, posttraumatiska symtom, neuropsykiatri, ätstörningar. Det finns allmänpsykiatriska mottagningar i Skene och Alingsås.

I Lerum finns psykiatrimottagning OCD tvångssyndrom som har ett regionalt uppdrag att utreda och behandla svåra till extremt svåra tvångssyndrom.


Att arbeta hos oss

Hos oss arbetar vi i team, olika yrkeskategorier bidrar gemensamt till patientens vårdplanering. Detta för att vi i teamet skall få en bred kompetens så att vi kan erbjuda våra patienter en god vård. Vi handleder läkare under specialistutbildning, AT-läkare och sjuksköterske- eller skötarstuderande, samt psykologer som gör sin PTP-tjänstgöring. De deltar i vården och den dagliga verksamheten.

När du arbetar inom psykiatrin på SÄS ansvarar du, förutom dina arbetsuppgifter, också för att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter. Inom respektive enhet finns det olika inriktningar och möjlighet att få egna ansvarsområden i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Alla professioner erhåller regelbunden klinisk handledning och ges goda möjligheter till vidareutbildning.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på barn- och vuxenpsykiatrisk vård på många år. Målet är att leverera en psykiatrisk vård i toppklass.

Psykiatrins kvarter


Brukarråd och brukarsamverkan

Inom vuxenpsykiatrisk vård vid verksamhetsområde Psykiatri, SÄS, är brukarmedverkan en naturlig del av ledningsarbetet. Genom att brukarna får möjlighet att påvisa brister som de upplever i vården skapas en mera effektiv organisation och därigenom en bättre vård.

Verksamhetsområdet har en särskilt utsedd funktion som brukarsamordnare, vars uppgift bland annat är att förbereda brukarföreträdare att ingå i verksamhetens ledningsarbete och regelbundet hålla kontakt med intresseorganisationerna. 

Anställda i verksamheten finns också två peer support, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, som arbetar för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. 

Brukarrådet träffas med representanter från verksamhetsområde psykiatri cirka 8 gånger per år. Brukare kommer från föreningarna:

RSMH, Balans, Elvan, NA, Attention, Schedo och Svenska service- och signalhundsförbundet. En peer supporter från kliniken deltar också. Det finns även med brukare som inte representerar någon förening.

Några viktiga områden för brukarmedverkan är: 

 • Brukarråd
 • Representation i ledningsgrupp och arbetsgrupper
  Vid ledningsgruppsmöten representeras Brukarrådet av två företrädare
 • Deltagande vid chefsrekryteringar 
  Brukarrådet erbjuds medverka vid anställningar av chefer inom psykiatrin. 
 • Introduktion av sommarvikarier
  Pratar då bland annat om brukarperspektiv och bemötande.
 • Brukarstyrd inläggning
  En psykiatriavdelning har infört detta arbetssätt för vissa patienter, där målet är att förebygga självskador, att patienten i högre grad kan styra över sin situation och att undvika långa inläggningar.
 • Peer Support
  Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Verksamhetsområde psykiatri har anställt två peer support. 
 • Brukarrevision      
  Brukarrevisioner är en granskning av verksamheten, där brukarrådet med hjälp av utbildade revisorer gör en kartläggning av synpunkter på den vård som ges, baserad på personliga intervjuer med brukarna. 

Magnus Skog

Verksamhetschef

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 27 17

Gemensam telefon och e-post för psykiatrin

Telefonnummer

Kontor: 033-616 2702