Psykiatri

En psykiatrimedarbetare pratar med en patient. De sitter utomhus på varsina stolar.

Uppdraget för specialistpsykiatrin är att försäkra att vuxna och barn med allvarlig psykisk ohälsa får tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård.

Uppdrag och arbetssätt

Vi bedömer och behandlar patienter med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Öppenvården är basen i vården. Vi arbetar i team, så att patienter har tillgång till bedömning av flera yrkesgrupper. I teamet finns; läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog, psykoterapeut, socionom och arbetsterapeut. Vi samverkar med verksamhetsområde kvinna och barn på SÄS, skola, primärvård, kommun, socialtjänst och barnhabilitering.

I Borås finns öppenvårdsmottagningar, som är subspecialiserade utifrån diagnosgrupp eller behandlingsform. Diagnosguppern är till exempel beroendesjukdomar, psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, posttraumatiska symtom, neuropsykiatri, ätstörningar. Det finns allmänpsykiatriska mottagningar i Skene och Alingsås.

I Lerum finns psykiatrimottagning OCD tvångssyndrom som har ett regionalt uppdrag att utreda och behandla svåra till extremt svåra tvångssyndrom.


Arbeta hos oss

Hos oss finns olika yrkeskategorier som bidrar gemensamt till patientens vårdplanering. Teamet får en bred kompetens så att vi kan erbjuda patienter en god vård. Vi handleder läkare under specialistutbildning, AT-läkare och sjuksköterske- eller skötarstuderande, samt psykologer som gör sin PTP-tjänstgöring. De deltar i vården och den dagliga verksamheten.

När du arbetar inom specialistpsykiatrin på SÄS ansvarar du, förutom dina arbetsuppgifter, också med utvecklingsarbete. Inom respektive enhet med olika inriktningar finns möjlighet att få egna ansvarsområden. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Alla professioner får regelbunden klinisk handledning och ges goda möjligheter till vidareutbildning.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är den största satsning på barn- och vuxenpsykiatrisk vård som sjukhuset har gjort på många år. Målet är att leverera en psykiatrisk vård i toppklass.

Psykiatrins kvarter


Brukarråd och brukarsamverkan

Inom vuxenpsykiatrisk vård vid SÄS, är brukarmedverkan en naturlig del av ledningsarbetet. Genom att brukarna kan påvisa brister som de upplever i vården skapas en mera effektiv organisation och därigenom en bättre vård.

Verksamhetsområdet har en brukarsamordnare. Samordnarens uppgift är bland annatatt förbereda brukarföreträdare att ingå i verksamhetens ledningsarbete och regelbundet hålla kontakt med intresseorganisationerna. 

I verksamheten finns också två peer support, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, som arbetar för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. 

Brukarrådet träffas med representanter från specialistpsykiatri cirka 8 gånger per år. Brukare kommer från flera föreningar. RSMH, Balans, Elvan, NA, Attention, Schedo och Svenska service- och signalhundsförbundet ingår. En peer supporter från kliniken deltar också. Det finns även med brukare som inte representerar någon förening.

Några viktiga områden för brukarmedverkan är: 

 • Brukarråd
 • Representation i ledningsgrupp och arbetsgrupper
  Vid ledningsgruppsmöten representeras Brukarrådet av två företrädare
 • Deltagande vid chefsrekryteringar 
  Brukarrådet erbjuds medverka vid anställningar av chefer inom psykiatrin. 
 • Introduktion av sommarvikarier
  Pratar då bland annat om brukarperspektiv och bemötande.
 • Brukarstyrd inläggning
  En psykiatriavdelning har infört detta arbetssätt för vissa patienter. Målet är att förebygga självskador, att patienten i högre grad kan styra över sin situation och att undvika långa inläggningar.
 • Peer Support
  Det är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocess. Specialistpsykiatrin har anställt två peer support. 
 • Brukarrevision      
  Brukarrevisioner är en granskning av verksamheten. Brukarrådet gör en kartläggning av synpunkter på den vård som ges, baserad på personliga intervjuer med brukarna. Till hjälp finns utbildade revisorer.

Magnus Skog

Verksamhetschef

Kontaktuppgifter verksamhetsområde psykiatri

Telefonnummer

Kontor: 033-616 2702