Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Kvarteret består av en stjärnformad vårdbyggnad och en befintlig byggnad som renoverats. De sammanlänkas av en entré och ett torg där det också finns incheckning och lokaler för utbildning.

Innehållet kunde inte laddas

Om psykiatrins kvarter

Utgångspunkten är att vården ska vara personcentrerad, öka patientens delaktighet, vara hälsofrämjande och ska minimera behovet av tvångsåtgärder. Samarbete med brukarföreträdare är en annan viktig del för att alltid ha patientperspektivet i fokus.

I psykiatrins kvarter finns:

 • enkelrum för alla patienter med egen dusch och toalett
 • öppen och välkomnande entré – underlättar orienteringen för patienterna och avdramatiserar den specialiserade psykiatrin
 • minskad belastning inom heldygnsvården genom samlokalisering med öppenvården
 • ljusa och ändamålsenliga lokaler – ökar patientsäkerheten och skapar bättre arbetsmiljö
 • ökad integration mellan öppen och sluten vård med bättre förutsättningar för både kompetensöverföring och kompetensutveckling
 • samlad rehabiliteringsverksamhet

Skapandet av psykiatrins kvarter utgår från patientens perspektiv

 • vården ska upplevas som en helhet för patienten
 • neutrala samtalsrum som skapar förutsättning för jämlika möten
 • aktiverande förhållningssätt
 • en lugn och läkande miljö både inomhus och utomhus
 • tvångsvård med värdighet

Exempel på nya arbetssätt

Det akuta flödet

Det akuta flödet handlar om hur vi tar emot patienter som söker sig akut till akutmottagningarna för barn och ungdomar respektive vuxna, eller som kommer med polis eller ambulans till den nya "blåljusentrén". Utvecklingsarbetet omfattar också övergången till vårdavdelningarna de gånger en person behöver heldygnsvård.

Heldygnsvård

I heldygnsvården ingår flera faser, från överlämnandet från det akuta flödet till mottagande på avdelning, vårdprocessen och slutligen utskrivningen. Några utgångspunkter är att vården ska vara hälsofrämjande, med en större satsning på rehabilitering och hälsofrämjande inomhus- och utemiljöer än tidigare.

Psykiatrins kvarter är också utformat för att skapa en lugnande miljö som kan öka tryggheten för både patienter och medarbetare. Även arbetssätt och förhållningssätt har utvecklats för att bemöta patienterna på ett lugnande sätt.

Öppenvård

Även öppenvårdsmottagningarna har utvecklat samverkan och arbetssätt, delvis med koppling till heldygnsvården och det akuta flödet. För främst vuxenpsykiatrin, som har två separata våningsplan med samtalsrum för mötet med patienten, ingår också förändrade arbetssätt för den egna, administrativa arbetstiden.

Administrativa arbetsmiljöer

Lokalerna för eget, administrativt arbete är utformade som aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det har bland annat gett tillgång till arbetsplatser som passar för olika typer av arbetsuppgifter, bättre förutsättningar för nya och/eller tillfälliga medarbetare, ökat kunskapsutbyte genom att det stärker inter- och tvärprofessionellt samarbete och en attraktiv arbetsmiljö för nästa generation.

Ett par exempel på rumstyper och miljöer är tysta zoner för arbete som kräver hög koncentration och större, öppna ytor för arbete som inte kräver lika stor enskildhet. Varje enhet får en egen hemvist, en samlingspunkt där man börjar dagen och har gemensamma möten.