Primärvård Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom Primärvård/Regionhälsan.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vårdrutinerna nedan riktar sig till all vårdpersonal inom Primärvård och regionhälsan i Södra Älvsborg;

Vårdcentraler - Område V3 och V7

Mödrahälsovård/ungdomsmottagningar/gynekologi - Område M5, M6 och M7

Rehabilitering - Område R6 och R7

1.Basala hygienrutiner

2.Multiresistenta bakterier

3. Blodburen smitta

4. Städning, rengöring och desinfektion 

5.Renhetsgrader, aseptik och förrådshantering 

6. Lokaler och utrustning


Hygienombud

I det förebyggande vårdhygieniska arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan arbetsplatsen och Vårdhygien. Som hygienombud bör man ha ett intresse av vårdhygieniska frågor samt gå den utbildning för nya hygienombud som Vårdhygien håller varje termin.

Hygienombudets uppgift

 • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
 • Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.
 • Delta på hygienombudsutbildningar och träffar
 • Förmedla och delge kunskap från hygienombudsutbildningar och träffar till personal på arbetsplatsen.
 • Hålla sig uppdaterad om vårdhygieniska rutiner, till exempel via Vårdhygiens webbsida.
 • Aktivt delta i arbetsplatsens hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef.
 • Som hygienombud kan du utveckla rollen ytterligare genom att i dialog med din chef också ha dessa uppdrag:
 • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.
 • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor.
 • Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.

Information till dig som är nytt hygienombud

Nytt hygienombud

Material från hygienombudsträffar

Hygienombudsträff hösten 2023

Hygienombudsträff våren 2023


Ledningsverktyg

Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen anger att vård ska bedrivas med en god hygienisk standard samt att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Egenkontroll, däribland vårdhygienisk, bör vara en central del i varje vårdgivares systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

 • Genomför vårdhygienisk egenkontroll årligen för att identifiera, prioritera och upprätta handlingsplaner för vårdhygieniskt förbättringsarbete.
 • Efterfråga gärna stöd från Vårdhygien

Egenkontrollprogram avseende vårdhygienisk standard vid vårdenheter inom primärvården i Södra Älvsborg

Ledningsverktyg för god vårdhygieniska standard i primärvård – ett chefsverktyg


Utbildningar

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Utbildningar och träffar våren 2024

Grundutbildning för hygienombud del 1, 12/3 2024

Grundutbildning för hygienombud del 2, 19/3 2024

Hygienombudsträff kommunal vård- och omsorg, 26/3 kl. 13.30 – 15.30

Hygienombudsträff primärvård, 24/4 kl. 13.30 – 15.30

Anmäl dig till utbildningar via Lärportalen

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är en regiongemensam, nätbaserad kurs som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att verksamheter skall uppnå en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30. 

Det finns flera olika hygienkörkort och detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg:

Utbildning: Hygienkörkort kommunal vård och omsorg (vgregion.se)

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Det finns flera olika hygienkörkort och detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg:

Utbildning: Hygienkörkort kommunal vård och omsorg (vgregion.se)


Vårdhygien

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 29 04

Jenny Andersson

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 29 05