Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvård Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom Primärvård/Regionhälsan.

Vårdrutinerna nedan riktar sig till all vårdpersonal inom Primärvård och regionhälsan i Södra Älvsborg;

Vårdcentraler - Område V3 och V7

Mödrahälsovård/ungdomsmottagningar/gynekologi - Område M5, M6 och M7

Rehabilitering - Område R6 och R7

1.Basala hygienrutiner

2.Multiresistenta bakterier

3. Blodburen smitta

4. Städning, rengöring och desinfektion 

5.Renhetsgrader, aseptik och förrådshantering 

6. Lokaler och utrustning

I det förebyggande vårdhygieniska arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan arbetsplatsen och Vårdhygien. Som hygienombud bör man ha ett intresse av vårdhygieniska frågor samt gå den utbildning för nya hygienombud som Vårdhygien håller varje termin.

Hygienombudets uppgift

 • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
 • Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.
 • Delta på hygienombudsutbildningar och träffar
 • Förmedla och delge kunskap från hygienombudsutbildningar och träffar till personal på arbetsplatsen.
 • Hålla sig uppdaterad om vårdhygieniska rutiner, till exempel via Vårdhygiens webbsida.
 • Aktivt delta i arbetsplatsens hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef.
 • Som hygienombud kan du utveckla rollen ytterligare genom att i dialog med din chef också ha dessa uppdrag:
 • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.
 • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor.
 • Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.

Information till dig som är nytt hygienombud

Nytt hygienombud

Material från hygienombudsträffar

Hygienombudsträff våren 2023

Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen anger att vård ska bedrivas med en god hygienisk standard samt att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Egenkontroll, däribland vårdhygienisk, bör vara en central del i varje vårdgivares systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

 • Genomför vårdhygienisk egenkontroll årligen för att identifiera, prioritera och upprätta handlingsplaner för vårdhygieniskt förbättringsarbete.
 • Efterfråga gärna stöd från Vårdhygien

Checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard inom primärvårdsverksamheter och Regionhälsan i Västra Götaland

Ledningsverktyg för god vårdhygieniska standard i primärvård – ett chefsverktyg

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Utbildningar och träffar hösten 2023

Grundutbildning för hygienombud del 1, 5/9 kl. 14:30-15:30

Grundutbildning för hygienombud del 2, 12/9  kl. 14:30-15:30

Hygienombudsträff sjukhus, 26/10 kl. 13:00-15:30

Hygienombudsträff primärvård, 17/10 kl. 13:00-15:30

Hygienombudsträff kommunal vård- och omsorg, 3/10 kl. 13:00-15:30

Anmälan via Lärportalen

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är en regiongemensam, nätbaserad kurs som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att verksamheter skall uppnå en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30. Var observant på att flera olika hygienkörkort finns tillgängliga när du klickar på länken, så du väljer den som passar bäst utifrån verksamhet.

Observera att du måste vara inloggad i Lärportalen för att kunna göra hygienkörkortet och kunna skriva ut ett intyg på att du blev godkänd. Har du inte redan ett konto skapar du det enkelt, följ gärna nedanstående Lathund.

Hygienkörkort

Lathund skapa konto Lärportalen (vgregion.se)

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Ny utbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Vårdhygien

Vårdhygien, vi finns till för er

Vårdhygieniskt årshjul

Råd vid inköp av spoldesinfektor i kommunal vård och omsorg

Råd vid inköp av diskdesinfektor i kommunal vård och omsorg

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler, BHK, skall följas av alla vårdens medarbetare i allt patientnära arbete eller annat arbete som innebär risk för smittöverföring. Följsamhet till BHK är det enskilt bästa sättet att undvika smittspridning.

Hur ser följsamheten till BHK ut på din enhet? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Är det lätt att göra rätt?

Ta gärna del av bifogat material. Repetera och reflektera ensam och/eller i grupp.

Affischer

Vårdhygieniska grundprinciper del 1, affisch

Vårdhygieniska grundprinciper del 2, affisch

Vårdhygieniska grundprinciper del 3, affisch

Vårdhygieniska grundprinciper del 4, affisch

Affischer om handskar och förkläde

Affisch basala hygienrutiner

Bildspel

Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel Basala hygienrutiner och klädregler

BHK 2022, reflektionsfrågor och handlingsplan

Sant och falsk om basala hygienrutiner

Filmer

Film: Basal hygien i vård och omsorg (5 minuter)

 

Bakteriefilm

Övrigt

Information från Folkhälsomyndigheten för personal i vård och omsorg.
"Rena händer räddar liv" - material från folkhälsomyndigheten

Information från Folkhälsomyndigheten för patienter
Så tvättar du händerna

Fläktar och AC i vårdmiljö

Vårdhygieniska aspekter på ACluftkylare och portabla fläktar

Influensa

Lathund för åtgärder vid misstänkt och konstaterad influensa 2021-2022( pdf)

Influensasäsongen 2021-2022

Vårdhandboken - Vårdhygien, infektioner och smittspridning

Tarmsmitta

Vinterkräksjuka

Bildmanus Vinterkräksjuka

Incidin Oxyfoam, väteperoxidbaserat desinfektionsmedel

Lunchföreläsningar

”Men du är ju alldeles prickig”

"Var har vi lagt julgranen?"

 

Vårdhygien

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Andersson

Hygiensjuksköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-02-24 09:54