Blodburen smitta

Blodburen smitta innebär att mikroorganismer överförs från en individ till en annan via blod eller blodtillblandade kroppsvätskor. Sjukdomar som smittar på detta sätt är ex HIV, hepatit B och hepatit C. För att förhindra spridning av blodburen smitta i vården är väl fungerande vårdhygieniska rutiner av yttersta vikt samt arbetssätt för att förhindra stick och skärskador.