Vårdhygien

Vårdhygien undervisar och ger information. Vi ger anpassade råd relaterade till vårdhygieniska frågor, deltar i förbättringsarbete genom hygien- och konsultronder, ger stöd och rådgivning kring desinfektion och sterilisering, ger vägledning vid bygg-, inköps- och upphandlingsfrågor, samt övervakar bakteriologin och resistensläget. Vårt uppdrag omfattar specialistsjukvården, primärvården/regionhälsan och den kommunala hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg.