Basala hygienrutiner och klädregler – vår skyldighet, patientens rättighet

Februaris tema i det vårdhygieniska årshjulet är basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

BHK är grunden i allt vårdhygieniskt arbete och ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal. Följsamhet till BHK förebygger smittspridning i vården och innebär en ökad säkerhet för vård- och omsorgstagare och för personal.

  • Hur är följsamheten till BHK där du arbetar?
  • Vad fungerar bra och vad kan bli bättre?
  • Är det lätt att göra rätt?

Regler för vårdpersonalens handhygien ingår i BHK, men även patienters och närståendes handhygien spelar roll. Se till att informera och/eller möjliggör för patienter och närstående att hålla en god handhygien så minskar vi tillsammans risken för vårdrelaterade infektioner.

Repetera vad BHK innebär plocka ner det till din yrkesvardag. Använd dig gärna av följande material.

Vårdhygieniska grundprinciper del 1, BHK

Basala hygienrutiner och klädregler Vårdhandboken

Film, Basal hygien i vård och omsorg

Rena händer räddar liv, folkhälsomyndigheten

Affisch handskar och förkläde