Patienter har rätt att medverka i att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning

Visste du att svensk lagstiftning, svensk kunskapsstyrning, global expertis och forskning anger att patienter har rätt att medverka i att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning ? Vinsterna är många och bidrar till en patientsäker vård med hög kvalitet och tillvaratagande av resurser.

Vårdrelaterade infektioner

  • Är den vanligaste vårdskadan
  • Orsakar högst andel dödsfall av de vårdskador som leder till dödsfall
  • Kräver ofta antibiotikabehandling och påverkar därför utvecklingen av antibiotikaresistens
  • Orsakar lidande och extra vårdinsatser
  • Går ofta att undvika

Att förebygga vårdrelaterade infektioner och därmed antibiotikaresistens har aldrig brådskat som det gör idag.

Vårdrelaterade infektioner förebyggs genom vårdhygieniskt arbete

  • På alla nivåer som berör vård
  • Även patienter och dess närstående

Hur arbetar Du för att göra patienten delaktig i att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning?

Vårdhygieniska grundprinciper del 5