Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg

Vårdrutinerna riktar sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg och ska följas för att minska smitta och vårdrelaterade infektioner.

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

 

I det förebyggande vårdhygieniska arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan arbetsplatsen och Vårdhygien. Som hygienombud bör man ha ett intresse av vårdhygieniska frågor samt gå den utbildning för nya hygienombud som Vårdhygien håller varje termin.

Hygienombudets uppgift

 • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
 • Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.
 • Delta på hygienombudsutbildningar och träffar
 • Förmedla och delge kunskap från hygienombudsutbildningar och träffar till personal på arbetsplatsen.
 • Hålla sig uppdaterad om vårdhygieniska rutiner, till exempel via Vårdhygiens webbsida.
 • Aktivt delta i arbetsplatsens hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef.
 • Som hygienombud kan du utveckla rollen ytterligare genom att i dialog med din chef också ha dessa uppdrag:
 • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.
 • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor.
 • Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för vårdhygienskt förbättringsarbete.

"Ledningsverktyg för god hygiensk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll ordinärt boende

Vägledning till checklista ordinärt boende

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll SÄBO

Vägledning till checklista SÄBO

Handlingsplan till Vårdhygienisk egenkontroll

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar utses av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) eller motsvarande. Det är önskvärt att det utses en sjuksköterska per 200 anställda. Det bör dock alltid finnas minst två sjuksköterskor i varje kommun/kommundel.

Sjuksköterskans roll och ansvar

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse av vårdhygieniska frågor. Ansvaret bör därför vara personbundet. Alla sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska ha en grundläggande kunskap i vårdhygien. För att detta ska fungera är det viktigt att prioriterad tid avsätts för utbildning/information och arbete med hygienfrågor. Sjuksköterskan måste ha mandat från sin arbetsgivare.
 
Uppgift:

 • Att vara Vårdhygiens kontaktperson (förlängda arm) i sin kommun/kommundel.
 • Bilda nätverk inom kommunens vård och omsorg för att få en samsyn i vissa hygienfrågor.
 • Kunna driva vårdhygieniska frågor i sin kommun/kommundel.
 • Att svara för information och utbildning i vårdhygieniska frågor till övrig personal i sin kommun/kommundel.
 • Informera nyanställd personal om basala hygienrutiner och klädregler. 
 • Att delta i återträffar som Vårdhygien anordnar, 1-2 ggr/år.
 • Att regelbundet ha träffar med sina lokala hygienombud på varje enhet/avdelning, t ex 1-2 ggr/termin och att skapa möjlighet för vårdhygiens representant att träffa dessa 1 gång/kommun och år.
 • Vara uppdaterad om vilka lokala anvisningar och avsnitt i Vårdhandboken som kan vara till hjälp. 

Checklista

Checklista för hygien - kommun (pdf)

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Utbildningar och träffar våren 2022

Utbildning för nya hygienombud 22+29/3 (en utbildning fördelat som del 1 och del2)                     

Hygienombudsträff sjukhus 5/4

Hygienombudsträff primärvård 7/4

Hygienombudsträff kommunal vård 21/4

Länkar med möjlighet att anmäla sig publiceras senare.

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är en regiongemensam, nätbaserad kurs som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att verksamheter skall uppnå en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30. Var observant på att flera olika hygienkörkort finns tillgängliga när du klickar på länken, så du väljer den som passar bäst utifrån verksamhet.

Hygienkörkort

Vårdhygien

Vårdhygien, vi finns till för er

Vårdhygieniskt årshjul

Basala hygienrutiner

Film: Basal hygien i vård och omsorg (5 minuter)

Information från Folkhälsomyndigheten för personal i vård och omsorg.
"Rena händer räddar liv" - material från folkhälsomyndigheten

Information från Folkhälsomyndigheten för patienter
Så tvättar du händerna

Förrådsfilm

Bakteriefilm

Sant och falsk om basala hygienrutiner

Handskar och förkläde

Att använda handskar och förkläde på rätt sätt är viktigt och ibland kan vi behöva påminnas. Här finner ni affischer med bilder som beskriver när handskar ska användas och inte samt när förkläde ska användas. Observera att detta är bara några få exempel på situationer. Tips, skriv ut och häng upp på er enhet.

Affischer om handskar och förkläde

Influensa

Lathund för åtgärder vid misstänkt och konstaterad influensa 2021-2022( pdf)

Influensasäsongen 2021-2022

Vårdhandboken - Vårdhygien

Tarmsmitta

Vinterkräksjuka

Bildmanus Vinterkräksjuka


Senast uppdaterad: 2021-09-27 11:34