Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg

Vårdrutinerna riktar sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg och ska följas för att minska smitta och vårdrelaterade infektioner.

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

 

I det förebyggande vårdhygieniska arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan arbetsplatsen och Vårdhygien. Som hygienombud bör man ha ett intresse av vårdhygieniska frågor samt gå den utbildning för nya hygienombud som Vårdhygien håller varje termin.

Hygienombudets uppgift

 • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
 • Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.
 • Delta på hygienombudsutbildningar och träffar
 • Förmedla och delge kunskap från hygienombudsutbildningar och träffar till personal på arbetsplatsen.
 • Hålla sig uppdaterad om vårdhygieniska rutiner, till exempel via Vårdhygiens webbsida.
 • Aktivt delta i arbetsplatsens hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef.
 • Som hygienombud kan du utveckla rollen ytterligare genom att i dialog med din chef också ha dessa uppdrag:
 • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.
 • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor.
 • Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.

Information till dig som är nytt hygienombud

Nytt hygienombud

Checklista

Checklista för hygien

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för vårdhygienskt förbättringsarbete.

"Ledningsverktyg för god hygiensk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.

Vägledning till checklista ordinärt boende

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll ordinärt boende

Vägledning till checklista korttidsplats och SÄBO enligt SOL och LSS 

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll korttidsplats och SÄBO enligt SOL och LSS

Handlingsplan till Vårdhygienisk egenkontroll

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar utses av enhetschef eller medicinskt ansvarig sköterska (MAS). Det bör alltid finnas minst två sjuksköterskor i varje kommun/kommundel.

Sjuksköterskans roll och ansvar

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse av vårdhygieniska frågor. Ansvaret bör därför vara personbundet. Alla sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska ha en grundläggande kunskap i vårdhygien. För att detta ska fungera är det viktigt att prioriterad tid avsätts för utbildning/information och arbete med hygienfrågor. Sjuksköterskan måste ha mandat från sin arbetsgivare.
 
Uppgift:

 • Att vara Vårdhygiens kontaktperson (förlängda arm) i sin kommun/kommundel.
 • Bilda nätverk inom kommunens vård och omsorg för att få en samsyn i vissa hygienfrågor.
 • Kunna driva vårdhygieniska frågor i sin kommun/kommundel.
 • Att svara för information och utbildning i vårdhygieniska frågor till övrig personal i sin kommun/kommundel.
 • Informera nyanställd legitimerad personal om basala hygienrutiner och klädregler. 
 • Påtala brister i hygienen för vårdpersonal och att i samråd med enhetschef och hygienombud föreslå åtgärder.
 • Att regelbundet ha träffar med sina lokala hygienombud på varje enhet/avdelning, t ex 1-2 ggr/termin och att skapa möjlighet för vårdhygiens representant att träffa dessa 1 gång/kommun och år.
 • Vara uppdaterad om vilka lokala anvisningar och avsnitt i Vårdhandboken som kan vara till hjälp.

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Ny utbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar


Checklista

Checklista för hygien - kommun (pdf)

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Utbildningar och träffar hösten 2022

Utbildning för nya hygienombud 13+20/9 (en utbildning fördelat som del 1 och del2)                     

Sjukhus 4/10

Primärvård 6/10

Kommunal vård 11/10

Anmälan via Lärportalen

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är en regiongemensam, nätbaserad kurs som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att verksamheter skall uppnå en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30. Var observant på att flera olika hygienkörkort finns tillgängliga när du klickar på länken, så du väljer den som passar bäst utifrån verksamhet.

Hygienkörkort

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Ny utbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Vårdhygien

Vårdhygien, vi finns till för er

Vårdhygieniskt årshjul

Råd vid inköp av spoldesinfektor i kommunal vård och omsorg

Råd vid inköp av diskdesinfektor i kommunal vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Film: Basal hygien i vård och omsorg (5 minuter)

Information från Folkhälsomyndigheten för personal i vård och omsorg.
"Rena händer räddar liv" - material från folkhälsomyndigheten

Information från Folkhälsomyndigheten för patienter
Så tvättar du händerna

Förrådsfilm

Bakteriefilm

Sant och falsk om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler, BHK, skall följas av alla vårdens medarbetare i allt patientnära arbete eller annat arbete som innebär risk för smittöverföring. Följsamhet till BHK innebär ett skydd, både för patient och medarbetare, mot överföring av smittämnen i vården.

Hur ser följsamheten till BHK ut på din enhet? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Är det lätt att göra rätt?

Se till att plocka ner BHK till din yrkesvardag och omsätt det i praktiken. På så sätt bidrar du till en ökad patientsäkerhet genom en minskad risk för smittspridning i vården!

Ta gärna del av bifogat material. Repetera och reflektera gärna ensam och/eller i grupp.

Vårdhygieniska grundprinciper del 1, affisch

BHK 2022, reflektionsfrågor och handlingsplan

Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel Basala hygienrutiner och klädregler

 

Handskar och förkläde

Att använda handskar och förkläde på rätt sätt är viktigt och ibland kan vi behöva påminnas. Här finner ni affischer med bilder som beskriver när handskar ska användas och inte samt när förkläde ska användas. Observera att detta är bara några få exempel på situationer. Tips, skriv ut och häng upp på er enhet.

Affischer om handskar och förkläde

Fläktar och AC i vårdmiljö

Vårdhygieniska aspekter på ACluftkylare och portabla fläktar

Influensa

Lathund för åtgärder vid misstänkt och konstaterad influensa 2021-2022( pdf)

Influensasäsongen 2021-2022

Vårdhandboken - Vårdhygien, infektioner och smittspridning

Tarmsmitta

Vinterkräksjuka

Bildmanus Vinterkräksjuka

Incidin Oxyfoam, väteperoxidbaserat desinfektionsmedel

Nedanstående film beskriver ett förflyttningsmoment och är tänkt som ett diskussionsunderlag kring basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Till filmen hör även stöddokumenten nedan.

VGRplayer - Diskussionsfilm kommunal vård och omsorg, förflyttning

Stöddokument

Stöd för diskussion kring filmen Förflyttning

Observation av följsamhet BHK till filmen Förflyttning

Observation av följsamhet BHK stöd till diskussionsfilmen - "facit"

Vårdhygien

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Susanne Roos

Hygiensjuksköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-10-11 11:52