Kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner

Vårdrutinerna riktar sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg och ska följas för att minska smitta och vårdrelaterade infektioner.

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

 


Hygienombud

I det förebyggande vårdhygieniska arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan arbetsplatsen och Vårdhygien. Som hygienombud bör man ha ett intresse av vårdhygieniska frågor samt gå den utbildning för nya hygienombud som Vårdhygien håller varje termin.

Hygienombudets uppgift

 • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
 • Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.
 • Delta på hygienombudsutbildningar och träffar
 • Förmedla och delge kunskap från hygienombudsutbildningar och träffar till personal på arbetsplatsen.
 • Hålla sig uppdaterad om vårdhygieniska rutiner, till exempel via Vårdhygiens webbsida.
 • Aktivt delta i arbetsplatsens hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef.

 

Som hygienombud kan du utveckla rollen ytterligare genom att i dialog med din chef också ha dessa uppdrag:

 • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.
 • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor.
 • Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.

Information till dig som är nytt hygienombud

Nytt hygienombud

Checklista

Checklista för hygien

Material från hygienombudsträffar

Hygienombudsträff våren 2024

- Hygienkörkort kommunal vård och omsorg

- Tillsammans hindrar vi vårdrelaterade infektioner

 

Hygienombudsträff hösten 2023

Hygienombudsträff våren 2023

Hygienombudsträff hösten 2022


Ledningsverktyg

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för vårdhygieniskt förbättringsarbete.

"Ledningsverktyg för god hygienisk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll ordinärt boende

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll särskilt boende

 

Handlingsplan för vårdhygienisk egenkontroll


Sjuksköterska med särskilt hygienansvar

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar utses av enhetschef eller medicinskt ansvarig sköterska (MAS). Det bör alltid finnas minst två sjuksköterskor i varje kommun/kommundel.

Sjuksköterskans roll och ansvar

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse av vårdhygieniska frågor. Ansvaret bör därför vara personbundet. Alla sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska ha en grundläggande kunskap i vårdhygien. För att detta ska fungera är det viktigt att prioriterad tid avsätts för utbildning/information och arbete med hygienfrågor. Sjuksköterskan måste ha mandat från sin arbetsgivare.
 
Uppgift:

 • Att vara Vårdhygiens kontaktperson (förlängda arm) i sin kommun/kommundel.
 • Bilda nätverk inom kommunens vård och omsorg för att få en samsyn i vissa hygienfrågor.
 • Kunna driva vårdhygieniska frågor i sin kommun/kommundel.
 • Att svara för information och utbildning i vårdhygieniska frågor till övrig personal i sin kommun/kommundel.
 • Informera nyanställd legitimerad personal om basala hygienrutiner och klädregler. 
 • Påtala brister i hygienen för vårdpersonal och att i samråd med enhetschef och hygienombud föreslå åtgärder.
 • Att regelbundet ha träffar med sina lokala hygienombud på varje enhet/avdelning, t ex 1-2 ggr/termin och att skapa möjlighet för vårdhygiens representant att träffa dessa 1 gång/kommun och år.
 • Vara uppdaterad om vilka lokala anvisningar och avsnitt i Vårdhandboken som kan vara till hjälp.

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Utbildning i vårdhygien för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Checklista

Checklista för hygien - kommun (pdf)


Utbildningar

Utbildningar och träffar hösten 2024

Grundutbildning för hygienombud del 1, 17 september, kl. 14:30-15:30.

Grundutbildning för hygienombud del 2, 24 september, kl. 14:30-15:30.

Hygienombudsträff kommunal vård- och omsorg, 8 oktober kl. 13.30 – 15.30

Hygienombudsträff primärvård, 17 oktober kl. 13.30 – 15.30

Anmäl dig till utbildningar via Lärportalen

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är en regiongemensam, nätbaserad kurs som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att verksamheter skall uppnå en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30. 

Det finns flera olika hygienkörkort och detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg:

Utbildning: Hygienkörkort kommunal vård och omsorg (vgregion.se)

Webbutbildning för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Det finns flera olika hygienkörkort och detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg:

Utbildning: Hygienkörkort kommunal vård och omsorg (vgregion.se)


Diskussionsfilm

Nedanstående film beskriver ett förflyttningsmoment och är tänkt som ett diskussionsunderlag kring basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Till filmen hör även stöddokumenten nedan.

VGRplayer - Diskussionsfilm kommunal vård och omsorg, förflyttning

Stöddokument

Stöd för diskussion kring filmen Förflyttning

Observation av följsamhet BHK till filmen Förflyttning

Stöd till Observation av följsamhet BHK till filmen Förflyttning


Vårdhygien

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 29 04

Susanne Roos

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 29 11