Obduktion

Enligt socialstyrelsens föreskrifter ska den döda kroppen alltid förses med identitetsuppgifter (namn och personnummer). Identitetsbandet ska vara av plast. Alla avlidna som transporteras till bårhuset ska också förses med speciellt namnkort som ska medfölja den avlidne till obduktionsavdelningen. Lämna besked inom 3 dagar till obduktionstekniker, tfn 033 - 616 18 97, huruvida klinisk obduktion kommer att begäras eller ej. Borttagandet av pacemaker berörs ej av obduktionslagen. Pacemaker ska alltid avlägsnas p.g.a. risk för explosion vid kremering. Den som avlägsnar pacemakern måste fylla i en kvittensblankett.

Dödsbevis och intyg om dödsorsak

Dödsbevis utfärdas av den läkare som fastställt dödsfallet sedan han undersökt den döda kroppen och satt sig in i omständigheterna kring dödsfallet samt avgjort om polisanmälan ska göras.

Intyg om dödsorsak utfärdas snarast möjligt. I vissa fall kan detta utfärdas efter klinisk obduktion. I första hand görs det av den läkare som vårdat den avlidne under sista sjukdomsperioden, i annat fall av den läkare som konstaterat dödsfallet.

Polisanmälan ska göras i följande fall

Om döden orsakats eller misstänks ha orsakats av annat än enbart sjukdom, t.ex. av någon annan person (våldsbrott), olycksfall eller självmord ska polisanmälan göras. Det är därför viktigt att varje läkare vid undersökning av den döda kroppen är uppmärksam på tecken på yttre våld, förgiftning eller missbruk av t.ex. alkohol, narkotika eller läkemedel. Polisen bör som regel rådfrågas när ett dödsfall kan ha samband med överdos eller dylikt.

Om någon påträffas död och dödsfallet efter gjorda undersökningar (uppgifter från behandlande läkare eller någon annan noggrann yttre undersökning av den döda kroppen och fynd på platsen där den döde påträffades) inte kan förklaras av tidigare sjukdom ska detta polisanmälas. Detta gäller bl.a. vid helt oväntade dödsfall hos vuxna och vid s.k. plötslig spädbarnsdöd.

Vid framskriden förruttnelse görs polisanmälan eftersom rättsmedicinsk undersökning då krävs p.g.a. svårigheter att påvisa yttre skador. Om en polisutredning krävs för att bestämma den dödes identitet. Polisen bör rådfrågas när läkaren finner det tveksamt om en rättsmedicinsk undersökning behövs, t.ex. då en avliden anträffas under oklara omständigheter. Det är polismyndigheten som beslutar om en rättsmedicinsk undersökning ska göras.

Chefsöverläkaren eller motsvarande ansvarar för att polisanmälan omedelbart görs om det vid ett dödsfall finns behov av rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning. Detta gäller vid dödsfall både på och utanför sjukvårdsinrättning. Polisen bör kontaktas skyndsamt per telefon.