Vietnamesiska

Thông tin dành cho các b?nh nhân

Khi các B?n c?n thông d?ch viên

B?nh-vi?n-nam-gi?i Älvsborg

Các b?n có quy?n hi?u bi?t thông tin c?a b?nh vi?n

N?u các b?n không hi?u hay là không bi?t nói ti?ng th?y-di?n thì các ban có quy?n s? d?ng thông d?ch viên khi các b?n d?n b?nh vi?n khánh b?nh hay là khi các b?n nh?p vi?n.

S? d?ng thông d?ch viên là môt cách an toàn

B?nh nhân có quy?n du?c hi?u bi?t nhi?u v? ch?ng b?nh và s? tr? li?u c?a mình. Quang tr?ng nh?t là các b?n s? d?ng thông d?ch viên d? du?c hi?u bi?t rõ ràng hon thông qua ngôn ng? c?a mình.

Các B?n không nên s? d?ng tr? em hay là nh?ng thân nhân các thông d?ch cho các B?n.

B?n ph?i nói B?n c?n thông d?ch viên!

Khi B?n dang ký th?i gian trong b?nh vi?n, B?n hãy nói là B?n c?n thông d?ch viên.

Thông d?ch viên có nghia v? d? bí m?t

B?nh-vi?n-nam-gi?i-Älvsborg s? d?ng nh?ng thông d?ch viên d? tu cách c?a van phòng di-dân. Thông d?ch viên cung nhu nhân viên trong b?nh viên là có nghia v? d? bí m?t. Trách nhi?m c?a thông d?ch viên ch? là thông d?ch.

Mi?n phí

Khi các b?n s? d?ng thông d?ch viên là mi?n phí.