Vårdnära service

Vårdpersonalen på SÄS ska kunna ägna sig åt sina huvuduppgifter kring patienten och ta emot patienter som behöver inneliggande vård. Därför kommer servicepersonal att stötta verksamheten i arbetsuppgifter som daglig städning i patientrum, slutstädning när patienten skrivs ut från avdelningen, måltidsservice, patienttransporter och materialhantering.

Vårdnära service är en del av vårdprocessen och avser de arbetsuppgifter som kan utföras på enheten och i anslutning till patienten, av personal med servicekompetens.

Vårdnära service innebär frigjord tid till patientarbete...

Vid införande av vårdnära service övertar servicemedarbetare serviceuppgifter från vårdpersonalen, som då får mer tid till sin huvudsakliga kompetens; vård och omsorg.

...och leder till förbättringar

Tidigare uppföljningar har visat att vårdnära service leder till positiva effekter på vård- och servicekvalitet, bättre kompetensnyttjande samt bättre arbetsmiljö.

Så påverkar införandet vårdpersonalen

Vi ber medarbetare i vården att:

  • bidra till baslinjemätningar genom att besvara en vårdmedarbetarenkät (tidsåtgång cirka 5 – 10 minuter)
  • ta del av information om projektet genom att läsa veckobrevsutskick och närvara vid APT
  • vara servicemedarbetare behjälpliga genom att svara på frågor vid bredvidgång och upplärning på vårdenheten
  • beställa patienttransport och slutstäd i Columna 
  • välkomna nya kollegor i form av servicemedarbetare på vårdenheten

Uppföljning kommer att genomföras i flera steg

Vårdmedarbetares åsikter och upplevelser är mycket viktiga för att följa upp om projektets målsättningar uppnås.

Vi ber därför medarbetare i vården att bidra till projektets uppföljningsmätningar genom att besvara två vårdmedarbetarenkäter (tidsåtgång cirka 10 minuter per tillfälle). En enkät genomförs tio veckor efter införandet och en enkät åtta månader efter införandet.

Vårdmedarbetare deltar i planering och komunikation

Till projektet behövs en medarbetare per vårdenhet. Hen utses till så kallad ambassadör för projektet. Ambassadörens uppdrag är att bidra till en bättre verksamhetsförankring bland annat genom att löpande fånga upp vårdmedarbetares åsikter och förbättringsförslag samt sprida information om projektet.