Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD, för vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare information om remittering och vård vid OCD-mottagningen i Lerum.

Primärvården

De regionala OCD-mottagningarna tar inte emot remisser ifrån primärvården. Vid indikation måttligt till extremsvårt tvångssyndrom med eller utan närliggande diagnoser skall remiss ställas till patientens närmaste öppenpsykiatriska mottagning.

Specialistpsykiatrin

De regionala OCD-mottagningarna tar endast emot remisser ifrån specialistpsykiatrin. Svårighetsnivån skall ligga på måttlig till extremsvår nivå.

Remiss bör innehålla följande:

 • Enligt RMR (remissriktlinjer) skall differentialdiagnostisering göras med SCID-I eller M.I.N.I av hemmottagning innan remittering till OCD-mottagning
 • Tydlig frågeställning
 • Aktuella symtom/problem (t.ex. tvångets art och omfattning, när tvånget uppkommit, hur länge det varit aktivt, lidandets natur och omfång, beskrivning av tvångstankar samt tvångshandlingar)
 • Somatisk hälsa
 • Insikt avseende tvångsproblematiken
 • Kort beskrivning av bakgrund, uppväxtförhållanden, hereditet och kända trauman (behövs inga detaljer)
 • Resultat av genomförda skattningar Y-BOCS-SR (eventuellt BDD-YBOCS)
 • Om annan psykiatrisk problematik föreligger (Inklusive självdestruktivt beteende och suicidalitet)
 • Genomförd suicidriskbedömning
 • Tidigare och pågående behandlingsförsök, aktuell medicinering etc.
 • Vilket stöd patienten behöver för att en ERP-behandling ska vara möjlig?
 • Det måste framgå i remiss om patienten kan ta sig till vår mottagning.

Utomlänsremittering

Glöm inte bifoga betalningsförbindelse vid remittering från utomlänsmottagning.

Förhållande som förhindrar att patienten kan delta i behandling:

 • Sedativa mediciner under OCD-behandling kan påverka behandlingsutfallet negativt. In- eller utsättning av mediciner bör undvikas under själva OCD-behandingens gång.
 • Patienter med substansrelaterade syndrom
 • Akuta psykiska eller somatiska tillstånd
 • Patient med svårare neuropsykiatrisk problematik vilket hindrar patienten att tillgodogöra sig en riktad Exponering med responspreventionsbehandling (ERP)

Regionala riktlinjen 

Regional Medicinsk Riktlinje OCD

Behandling påbörjas i primärvården vid lindriga/måttliga besvär (Y-BOCS 8-16 poäng).

Om patienten har svårt tvångssyndrom (Y-BOCS över 16 poäng), betydligt nedsatt funktionsnivå, komplex symtomatologi, samsjuklighet och/eller relaterade syndrom såsom BDD, TTM, DTM eller samlarsyndrom rekommenderas remiss till specialistpsykiatrin. Remissinnehåll enligt RMR ansvarsfördelning och konsultation mellan primärvård och specialistpsykiatri (vuxna) kompletterad med Y-BOCS skattningen (poängsumman).

Vårdsamverkan

Vid tvångssyndrom och relaterade syndrom med sociala och medicinska implikationer bör SIP eller annan samverkan övervägas för samordnade åtgärder.

Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet.

OCD - Tvångssyndrom och relaterade syndrom (vuxna) fastställd efter remissgenomgång av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2019-01032) giltigt till mars 2022. Den är utarbetad av koncernstab hälso- och sjukvård i samverkan med sektorsråden för allmänmedicin och psykiatri.

Följande RMR reglerar de regionala OCD-mottagningarnas verksamhet. Vidare finns också vårdnivåbeskrivning mellan primärvård och specialistpsykiatrin. Vid remissfrågor rekommenderas att den regionala riktlinjen läses.

Regional Medicinsk Riktlinje OCD

På de regionala OCD-mottagningarna arbetar vi med KBT (Kognitiv Beteende Terapi) samt HRT (Habit Reversal Therapy) som idag är den behandling som rekommenderas för behandling av tvångssyndrom samt närliggande diagnoser.

Vi arbetar med både gruppbehandling och individuell behandling. Vår gruppbehandling är en intensivmodell som kallas B4DT från Bergen, Norge. Den innebär 4 dagars behandling på vår mottagning där alla patienter har sin egen behandlare som de exponerar tillsammans med. Vår individuella behandling kan anpassas utifrån patientens behov och förmåga för att så många som möjligt ska kunna ta del av vår behandling.

I behandlingen ingår även FOG som är en förberedande grupp inför själva huvudbehandlingen.

En OCD-terapi är krävande och det är viktigt att patienten har ett stöd av sin kontaktperson på hemmottagningen som uppmuntrar denna att göra sina uppgifter. Ibland så kan det bli aktuellt med boendestöd för att optimera patientens chanser till en lyckad behandling. En lyckad behandling är mycket beroende på vilket nätverk som patienten har kring sig. Terapin är här ett verktyg, samtidigt som patienten behöver resurser och stöd för att slutföra sin behandling.

De regionala OCD-mottagningarna har endast ett behandlingsuppdrag vilket innebär att både omvårdnads- samt medicinskt ansvar kvarstår hos remitterande öppenpsykiatriska mottagning då remissen skickas samt under behandlingen.

Därför är det viktigt att patienten har en fast vårdkontakt samt PAL som kan kontaktas om patientens mående skulle försämras.

För att en behandling skall kunna bli optimal för patienten kan det komma att behövas av ansvarig öppenpsykiatrisk mottagning:

 • Fast vårdkontakt har dialog med behandlare på OCD-mottagningen för att underlätta planering för patientens fortsatta vård och behandling både under och efter en avslutad OCD-behandling (det kan innebära samverkan för att koppla in boendestöd).

Vi erbjuder konsultation till våra vårdgrannar och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med patienter med tvångssyndrom. Ni är välkomna att ringa vår mottagning där ärendet tas emot och fördelas bland vår kompetenta personal.

Mottagning

Telefonnummer 033 – 616 37 62

Ni är självklart välkomna att ringa för frågor kring remittering, vår utredning, vår behandling eller övriga frågor också.

På följande länk hittar du de senaste skattningsskalor som vi på OCD-mottagningen använder oss av.

Rücklab, OCD and related disorders at Karolinska Institutet

OCD-mottagningen Lerum samt Ångestenheten Solna har huvudansvaret för B4DT i Sverige

Bägge mottagningarna är utbildade av team-helse Bergen och har tillåtelse av professorerna Bjarne Hansen samt Gerd Kvale att arbeta enligt B4DT-konceptet. 

För frågor om B4DT

Huvudansvarig

Huvudansvarig för B4DT på OCD-Lerum är enhetschef/psykoterapeut Johannes Cannán-Magnusson

Telefonnummer, mobil: 076 - 527 13 02

Telefonnummer, kontor: 033 - 616 37 80

E-post johannes.cannan-magnusson@vgregion.se

Informationsansvarig

Informationsansvarig för B4DT på OCD-Lerum är verksamhetsutvecklare Annika Prytz

Telefonnummer: 033-616 37 84

E-post annika.prytz@vgregion.se

Mer information

Bergen 4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom SÄS

Ångestenheten Solna - Psykiatri Nordväst

Helse Bergen - The Bergen 4-Day Treatment - B4DT

Här hittar du material från samlarsyndromsdagen 29/9–2022 som OCD-Lerum anordnade tillsammans med KPH.

Medverkande vid denna dag var Samlarteamet Stockholm, Volen Ivanov, Gunilla Druve Jansson (ordförande psykiatriberedningen), Lise-Lotte Risö Bergerlind (Kunskapsstöd för Psykiatrisk Hälsa, KPH).

Samlarsyndromsdagen blev också inspelad och video kommer att läggas upp vid ett senare tillfälle.  

Material från samlarsyndromsdagen

Inspelning av föreläsningarna: En dag kring samlarsyndrom gav inspiration och ny kunskap - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Volen Ivanonv - presentation

Samlarteamet Stockholm - presentation

Frågor och svar

Fördjupade videoföreläsningar om samlarsyndrom på Region Uppsala 

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) på vårdgivarwebben  

Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-05-05 15:31