Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistpsykiatriska vårdinsatser inom vuxenpsykiatriska kliniken

Här ges stöd och vägledning till vilka behandlingar och metoder som vuxenpsykiatriska kliniken erbjuder vid olika psykiatriska tillstånd som kräver specialistpsykiatrisk vårdnivå.

Innehållet har arbetats fram av företrädare för vuxenpsykiatriska klinikens processteam inom olika diagnosområden och syftar till att säkerställa ett jämlikt vårdutbud, god kvalitet och effektiva vårdinsatser.  Våra prioriterade vårdinsatser är utifrån från bästa tillgängliga evidens. De utgår också från rutiner och riktlinjer såväl internt, regionalt som nationellt. Konsultation till primärvård och information till vårdgrannar kompletterar vårdutbudet. 

 

Kontakt


E-post

sas.vuxpenpsykiatri@vgregion.se

Psykotiska symtom innebär inte alltid en psykossjukdom utan förekommer även tillsammans med annan psykisk problematik och psykiatriska tillstånd ex. vid allvarlig beteendestörning, personlighetssyndrom, PTSD, neuropsykiatrisk problematik, affektiv sjukdom, substansmissbruk och demens. Det är viktigt att utesluta somatiska sjukdom som kan ge psykotiska symtom t.ex. endokrina tillstånd, inflammation i CNS, degenerativa sjukdomar, malignitet i hjärnan och temporallobs-ep eller läkemedelsbiverkan.

Patienter med psykossjukdom är en kärngrupp inom psykiatrin.

Styrdokument och kunskapsunderlag

Psykos tidig upptäckt- regional medicinsk riktlinje (Länka om till sharepoint/el till VGRsida)

Psykosutredning och behandling - regionalmedicinsk riktlinje

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillståndi - nationell riktlinje  - Socialstyrelsen

Utredning

Obehandlad psykos innebär ett stort lidande för såväl den drabbade individen som närstående. Tidig upptäckt kan förbättra livskvaliteten och möjligtvis även prognosen på sikt.

Vid misstanke om nydebuterad psykos är en hög tillgänglighet till bedömning inom specialistpsykiatrin av vikt, inom 24 timmar.

Vid nydebuterad psykos erbjuds multiprofessionell utredning och behandling samtidigt. På kliniken erbjuder vi detta genom att organisera oss i sk. TIP-team (tidig intervention vid psykos).

Läkemedel

Syftar till symtomlindring. Följs upp med hjälp av symtomskattning (PANSS? alt. remissionsskattning RS-S)

Metabol uppföljning är viktig för att förhindra metabolt syndrom.

Rehabiliteringsinsatser

Arbetsterapeutiska insatser individuellt: aktivitets- och funktionsutredning

Hjälpmedelsförskrivning, utprovning och uppföljning

Strukturerat och resursgruppsbaserat omhändertagande R-ACT

IPS

Fysioterapeutisk behandling ex. basal kroppskännedom?

Hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande insats för att stärka fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor

Årligt hälsosamtal

FAR

Utredning och behandling av dietist

Psykoedukativa/psykosociala insatser

Familjeintervention – PPI Psykoedukativ intervention, ökad kunskap om psykos, behandlingar, strategier och vilket stöd som finns att tillgå.

Stöd i föräldraskapet

Social färdighetsträning - ESL

SIP – samordnad individuell plan

Psykologiska/terapeutiska insatser

Individuellt KBT Se klinikens riktlinjer för avslut av psykoterapi

Manualbaserad psykologisk behandling i grupp: NECT

Manualbaserad psykologisk behandling med inslag av färdighetsträning i grupp: IPT-K

Läkarintyg

Intyg som kräver specialistläkare i psykiatri, övriga intyg skrivs av primärvård

Senast uppdaterad: 2020-01-07 08:35