Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagning, identitetsmärkning och lokalangivelse

Allmänt

Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Innan provtagning påbörjas ska remisser fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas. Provtagningskärlets/objektglasets identitet är kopplat till remissen och märks med samma identitetsuppgifter som remissen. 
OBS!  Provtagningskärl får INTE märkas på lock. Provtagningskärl ska hållas rena på yttre ytan.

Föreskrifter om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården.
SOSFS 2009:31

Riskmärkning / hantering av prov

Om misstanke föreligger för tularemi eller brucellos (risk för laboratoriesmitta) ska detta noteras tydligt på remiss/beställning. Kontrollera att inget material från provet hamnar på remiss eller provtagningskärlets utsida. Om förorening skett avtorkas och desinficeras provkärl med DAX ytdesinfektion plus® eller VirKon 1% och ny remiss skrivs.

Provtagning histopatologi

Insänt preparat måste vara tillräckligt stort och härröra från sjuklig vävnad och bör omfatta även intilliggande normal vävnad. Vid fixering kan vävnaden förändras och det är till stor hjälp om speciella områden markeras t.ex. tumör som är svår att finna/resektionsränder där radikaliteten är viktig etc. 

Identitetsmärkning
1. Provtagningskärl märks med patientens personnummer (tio siffror), namn, preparatets art, datum för provtagning och remitterande enhet.
2. Objektglas med mattrand får endast användas. Märk objektglas med patientens personnummer (tio siffror) och namn. Använd blyertspenna. Antal objektglas ska anges på remiss.
3. Lokalangivelse.

Provtagningskärl

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta anges på provtagningskärl. Preparat/vätskor/expectorat insänds i numrerade provtagningskärl med varje lokalisation angiven. Samma information ska anges på remiss. Vid pariga organ anges sida ”höger I, vänster II”.
OBS! Rätt mängd fixeringslösning ska uppnås. Optimalt 20 gånger provets storlek.

Objektglas

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta anges på objektglas med numrering. Samma information ska anges på remiss med förklarande text. 
Omärkt prov/ prov som med säkerhet inte kan identifieras eller saknar koppling till remiss kan inte undersökas.

Senast uppdaterad: 2016-09-30 15:32