Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blododling

Medicinsk bakgrund

Bakteriemi är ett potentiellt livshotande tillstånd som vanligtvis kräver en antimikrobiell behandling. Snabbt påvisande av infektiöst agens är viktigt för diagnos och behandling. Vanligtvis finns endast få bakterier/ml blod. Blododling bör tas med några minuters mellanrum från två olika stickställen. En perifer venkateter (PVK) kan användas för provtagningen under det första dygnet den är satt.

Odling från CVK

Patienter som har central venkateter (CVK) ska vid misstanken om en CVK-infektion blododlas.
För att fånga en infekterad CVK som möjlig orsak måste proverna tas och framförallt markeras på ett visst sätt. Bakgrunden är att prover som är tagna ur CVK och ur en perifer ven vid samma tidspunkt kan ge en ganska säker information om CVKn är infektionskälla eller inte.

När en patient har en CVK som är äldre än ett dygn så ska alla blododlingar tas på följande sätt (oavsett indikation!) En aerob och en anaerob flaska ur en perifer ven, märks med tidpunkt och ”perifer ven”.
En aerob och en anaerob flaska ur CVK märks med tidpunkt och ”CVK”. Remissen ska märkas med tid och misstanke CVK-infektion innan de skickas till labbet. CVK-spetsen ska odlas när CVKn tas bort (och den minsta misstanken om infektion finns kvar).

Remiss

 • Flaskornas streckkodsremsor klistras på remissen.
 • Etikett med avsändare och patient data klistras på flaskorna.
 • Under andra kolumnen finns Blod/Likvor. Kryssa för Blododling 1 och 2. Ange om det är perifer eller CVK.
 • Angiv alltid: Tidpunkt, telefonnummer för akutsvar, antibiotikabehandling, antibiotikaallergi, särskild frågeställning t ex endokardit.
 • Angiv alltid insatt eller avsedd antibiotikabehandling på remissen.
 • Angiv misstanke om brucellos eller tularemi - kontakta mikrobiologen per telefon.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial

 • Blododlingsflaska Aerob Grön kork.
 • Blododlingsflaska Anaerob Röd kork.
 • Blododlingsflaska PED Gul kork. Används för blododling på små barn. Tag så stor mängd blod som går att få. Vid blododling på större barn där >4 ml blod kan tappas ska blododlingsflaska Aerob Grön kork användas.
 • Adapter till butterflykanyl, med insats för rörprovtagning.
 • Butterflykanyl eller spruta och kanyl (Obs! Tänk på handhavandet för att undvika stickskador).
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
 • Sterila kompresser.
 • Rena handskar.
 • Tape, häfta.
 • Blodtrycksmanschett eller stasslang.

Provtagning

Blododing görs i flaskor med flytande medium i vilka odlas aeroba och anaeroba bakterier samt svamp. Antibiotikabehandling minskar möjligheten att odla fram bakterier. Prov bör därför tas före tillförsel av antibiotika eller när antibiotika-koncentrationen är så låg som möjligt.

Desinfektera provtagningsområdet. Inverkningstid 1-2 min. Stasa och stick med butterflykanyl, fixera med tejp. Fixera kanylen i adaptern och punktera sedan flaskan med denna. Fyll upp till 10 ml volym, markera innan på flaskan. Två flaskor tas vid varje provtagningsomgång, en aerob och en anaerob flaska.

Tag den aeroba flaskan (grön kork) först ifall det skulle visa sig att det är svårt att fylla flaskorna. Om andra blodprover skall tas, sätt i insatsen för rörprovtagning i adaptern.

Stor mängd blod ökar chansen till positivt resultat. Till varje flaska kan sättas maximalt 10 ml, markera på flaskan. Överfyll ej. OBS! Om mindre volym än 10 ml erhålls, kasta ej flaskan, skicka in den med ifylld remiss. Om vener ej kan nås går artärblod bra att använda.

Riktlinje för antal flaskor och volym blod

Misstänkt bakteriemi

Blod tas från två olika hudpunktioner eller nysatta PVK. Vid varje provtagning används en aerob och en anaerob flaska. Optimalt är att fylla varje flaska med 10 ml så att varje provtagning omfattar 20 ml och varje provtagningsomgång omfattar 40 ml blod. Provtagningarna kan ske i direkt följd efter varandra.

Känsligheten att påvisa bakteriemi minskar med 8% om endast 30 ml odlas, med 17% om endast 20 ml odlas och med 34 % om endast 10 ml odlas i stället för 40 ml.

Misstänkt endokardit

Blod (20 ml) tas från tre hudpunktioner, sammanlagt 60 ml inom den första timmen innan antibiotikabehandling påbörjas.

Transport och förvaring

Snarast till Mikrobiologens skåp med rumstemperatur. Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.Obs! Ej kyl.

OBS! Flaskorna ska förvaras mörkt.

Svar

Vid bakterieväxt lämnas preliminärsvar PER TELEFON till avdelningen. Art- och resistensbestämning meddelas dagen efter.

Mätprincip

Aerob/anaerob odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs dagligen.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2016-06-15 15:27