Nyheter 2016

Nyheter 2016

Den 30 november upphör Samrehab Mark-Svenljunga. Därefter fördelas ansvaret för rehabiliteringen av olika patientgrupper mellan Mark och Svenljunga kommun, primärvården och SÄS i Borås och Skene.

SÄS ambulanssjukvård har infört ett nytt arbetssätt som innebär att lindrigt skadade eller sjuka patienter erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att öka tillgängligheten till ambulans vid larm, framförallt på landsbygden.

Nu är det helt klart att psykiatrins kvarter blir verklighet. Idag har regionstyrelsen gett klartecken för den största investeringen i psykiatrisk vård på många år på SÄS. Under senvåren 2017 drar grävskoporna in på sjukhusområdet och arbetet med att bygga framtidens vård startar.

Laboratorieanalyser, lägesyrsel och lunginflammation – det är några områden inom vården på SÄS som belönats med fina priser vid årets forsknings- och kvalitetsdagar. Som vanligt var det mycket glädje och stolthet vid prisutdelningen som avslutade veckans alla aktiviteter.

Busshållplatserna som ligger precis vid SÄS Borås är avstängda från och med 24 oktober. Anledningen är att Borås kommun ska bygga om bussterminalen och närliggande gator, och dra fram ny fjärrvärmeledning på området.

Allmänhetens föreläsningar, SÄS Primaton 24h, prova på-aktiviteter, studiebesök i Skene och i Borås, posterutställning och föreläsningar anordnas under SÄS forsknings- och kvalitetsdagar. Nytt för i år är att ett patientsäkerhetspris delas ut.

Patienten i fokus – det har varit ledorden när SÄS har skapat sin nya externa webbplats. Syftet med arbetet har varit att patienterna enklare ska hitta det innehåll de söker.

Nu är det helt klart att SÄS kan göra stora investeringar i infektionsvård och nya laboratorier. Regionstyrelsen har sagt ja till satsningar för totalt ungefär 300 miljoner kronor. Våren 2017 är det dags att gå från planering till byggstart.

Den 1 september 2015 infördes de fem första standardiserade vårdförloppen (SVF) för olika cancerdiagnoser i Västra Götalandsregionen; akut myeloisk leukemi (AML), cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer och prostatacancer. Under året har ytterligare 13 förlopp startat. Arbetet har resulterat i att patienter med misstänkt cancer snabbare utreds, får sin diagnos och börjar behandlas.

SÄS har fått sin första professor på över tio år, överläkare Per-Ola Andersson. Sedan den 1 juli är han adjungerad professor i hematologi (läran om blodets sjukdomar) vid Sahlgrenska akademin som tillhör Göteborgs universitet

18 patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom har, i en forskningsstudie på SÄS, själv fått hantera sina prover utan att behöva lämna in dem till sjukvården. Modern teknik har använts, en app i mobiltelefonen, tillsammans med en avancerad provtagningsutrustning.

I takt med att befolkningsmängden och levnadsåldern i samhället ökar tar patientgruppen multisjuka äldre upp en allt större del av vårdens resurser. För att möta utvecklingen och hitta nya vägar för att skapa trygghet för de multisjuka äldre startades närsjukvårdsteamet. Det bedrivs i projektform till slutet av 2017.

1 juni inför Västra Götalandsregionen journal via nätet. Det innebär att medborgare som söker och får vård och behandling hos regionens hälso- och sjukvård kan börja läsa anteckningarna i sin journal genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

2016-05-24 Risken att dö efter förlust av en nära anhörig är väldigt liten och minskar med en procent för varje år. Det visar Anna Bratts forskning. Hon är psykolog på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på SÄS och har nu doktorerat vid Linneuniversitetet i Växjö.

SÄS sjukhusdirektör Thomas Wallén slutar på sjukhuset i slutet av augusti. Anledningen är ett nytt uppdrag från 1 september som sjukhusdirektör på Sheikh Khalifa General Hospital i Ajman i Förenade Arabemiraten.

2016-05-06 I dag invigdes den nya ambulansstationen med tal av verksamhetschefen och öppet hus. Efter invigningstalet körde en av ambulansbilarna ut från garaget och genom invigningsbandet.

Vid ett extra styrelsemöte 28 april gav sjukhusstyrelsen klartecken för bygg- och vårdutvecklingsprojekt inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin. Det är första steget mot ett helt nytt kvarter för barn- och vuxenpsykiatri, en utbyggd infektionsklinik och moderniserad laboratoriemedicin.

2016-04-13 Inom två månader har SÄS vid två tillfällen tagit emot gäster som har gjort studiebesök och fått ta del av sjukhusets verksamhet. Den här gången var det ca 70 delegater från hela världen som inom ramen för International forum on Quality and Safety in Healthcare 2016 besökte SÄS. Efter ett varmt välkomnande av sjukhusdirektören fick deltagarna veta mer om sjukhusets ledningssystem, verksamhetsutveckling och arbetet med att minska antibiotikaförskrivning.

2016-04-08 Södra Älvsborgs Sjukhus välkomnar gäster från hela världen när sjukhuset står för värdskapet under första dagen på konferensen, International forum on Quality and Safety in Healthcare. Den 12 april anordnas nio studiebesök och tre föreläsningar. De gäster som väljer att besöka SÄS kommer att få ta del av sjukhusets ledningssystem och utvecklingsarbete sett utifrån flera perspektiv. Men framförallt får gästerna kliva in i verksamheten, på avdelningar och mottagningar, och höra olika experter berätta om på vilket sätt förbättringsarbete bedrivs på sjukhuset.

2016-04-08 Hösten 2015 gick SÄS omsorgskoordinatorer för första gången ut i tjänst på akutmottagningen i Borås. Deras arbete är att identifiera återkommande patienter som har ett annat omsorgsbehov än det som sjukhuset huvudsakligen ansvarar för. På så vis kan de hjälpa dem att komma vidare i sina vårdärenden. Målet är att bidra till ett ökat välmående för patienterna, en bättre sammanhållen vårdkedja och att avlasta sjukhusets akutmottagning och vårdavdelningar.

I veckan hölls konferensen Lean Forum Healthcare 2016, med temat ”Uthållighet bortom färdiga lösningar”. SÄS som var medarrangör till konferensen anordnade tolv studiebesök under onsdagen den 16 mars och stod för två föreläsningar. Cirka 75 av konferensens deltagare hade valt att besöka SÄS. De kom med buss till sjukhusets olika entréer för att med värdarnas hjälp komma direkt till rätt plats.

Den 16 mars tar SÄS emot cirka 75 gäster som deltar på konferensen Lean Forum Healthcare. SÄS håller i tolv av studiebesöken och är samtidigt medarrangör i forumet som hålls den 16-17 mars i Borås. Eftersom SÄS har många arbetssätt som man ser inom leanverksamheter fick sjukhuset frågan att samverka med Lean Forum. Särskilt intresserad var man av SÄS arbetssätt med ledningssystemet enligt X-matrisen. Daglig styrning, styrtavlor och system för dagligt förbättringsarbete var ytterligare komponenter där man tyckte sjukhuset hade kommit långt inom.

Barn till mammor som har återkommande symtom på depression har större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa under sin uppväxt. Men också andra faktorer spelar in, och därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med att stötta barn som inte mår bra. Det är en viktig slutsats i SÄS-forskaren Sara Agnafors doktorsavhandling.

Att se problemen för patienten i vården och sedan försöka lösa dem genom klinisk forskning. Det driver Per-Ola Andersson, överläkare på medicinkliniken, framåt i hans studier om diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som är en aggressiv form av lymfkörtelcancer. Syftet är att tidigt kunna fastställa patientens prognos för att utifrån det kunna rekommendera behandling. Baserat på de framsteg forskningen gjort hittills och de framtida eftersträvade resultaten tilldelades han under hösten 2015 ekonomiska medel från nationella Cancerfonden, ALF och FoU i Västra Götalandsregionen och Cancerstiftelsen i Borås.

Nu är patientnämndens årsrapport för 2015 publicerad. Resultatet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen går i linje med den nationella trenden med ett ökat antal anmälningar. Trots det har SÄS, som det enda av regionens större sjukhus, fått färre antal anmälningar – för andra året i rad.

Färdiga läkare och glada handledare var i fokus vid SÄS årliga premieringsfest 4 februari. De läkare som under 2015 blivit klara med sin AT-tjänstgöring eller specialistutbildning uppvaktades, liksom två personer som utsetts till årets handledare. Kvällens spex gick i läkarrockens tecken - alla uppvaktade läkare fick genomgå en sista "examination" med uppdrag att lösa kniviga patientfall.

Sedan månadsskiftet januari-februari har allt fler personer i Sverige fått diagnosen influensa. Många patienter med de allvarligaste symptomen ligger just nu inne på sjukhuset.

Årets verksamhetsplan för SÄS fortsätter på inslagen bana. Ett nytt mål är dock att minska antalet slutenvårdsdygn och istället gå mot mer dagvård, en förändring som ska göras stegvis de kommande åren.

Ett värdigt slut på livet när sjukvården inte kan bota. Det är drivkraften för Anna Hemming som är en av Sveriges första specialistläkare i palliativ medicin. Som överläkare på palliativa resursteamet, PRIS, ansvarar hon för att utveckla vården i livets slutskede. Palliativ vård innebär att man lindrar, inte botar, och omfattar den sista tiden i livet när man vet att en person är på väg att dö.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22