BUP asyl-mottagning 10 år

Den 1 september 2005 slog SÄS upp dörrarna för en psykiatrisk mottagning för asylsökande. Uppdraget att erbjuda en särskilt anpassad vård för denna grupp var då unikt i Sverige men visade sig vara lyckosamt – i höst firar mottagningen 10 år, bl.a. med föreläsningar för inbjudna och allmänheten.

Ökad efterfrågan

Bakgrunden till uppstarten var ett identifierat behov av särskilt målgruppsinriktade insatser som var svåra att tillgodose inom den befintliga verksamheten. Genom att arbeta utifrån en planerad verksamhet med hög tillgänglighet ville man minska antalet akutinsatser. När mottagningen öppnade möttes fyra anställda av 100 remisser.

Idag består personalstyrkan av sju heltidstjänster fördelat på tolv personer. Under de 10 år som passerat har mottagningen tagit emot över 1500 patientärenden över alla åldersspann och med olika problematik. Fram till 2011 var åldersfördelningen i patientärenden 80 % vuxna och 20 % barn och ungdomar. Därefter har den skiftat till hälften vardera. Detta beror främst på ett ökat antal ensamkommande barn kommer till Sverige och så även SÄS upptagningsområde. Antalet remisser i stort har också ökat.

– 
Senaste året har antalet flyktingar ökat stadigt och detta har även vi märkt av. Långa köer till utredningar på Migrationsverket har ökat frustrationsnivån och långvarig stress påverkar hälsan negativt. Allt fler verksamheter har dessutom börjat vända sig till oss för råd och stöd, säger Katrin Sepp som är vårdenhetschef på BUP asylmottagning.

Storföreläsningar

För att möta den ökade efterfrågan på mottagningens tjänster kommer de i samband med sitt jubileum att erbjuda två olika föreläsningar om vanliga reaktioner vid svåra livshändelser. Föreläsningarna är särskilt riktade till organisationer och verksamheter som arbetar med flyktingar, men allmänheten är också välkommen vid intresse. För mer information, se länk i högerkolumnen.

Bota, trösta och lindra

Mycket av arbetet på mottagningen handlar om att motivera patienterna till att upprätta och bibehålla en vardagsstruktur som bidrar till bättre livskvalité och minskade symptom. Bota, trösta och lindra är mottagningens ursprungliga ledord. Genom åren har dessa kompletterats med samverkan och kunskapsspridning.

– Dessa 10 år har varit fulla av utmaningar eftersom vi ständigt behöver anpassa oss efter vad som händer i Sverige och i världen. Tråkigt att vårt arbete behövs, men glädjande nog har vi många insatser att erbjuda, säger Katrin Sepp.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22