Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Dina rättigheter

Här kan du läsa om vilka rättigheter du har som patient.

Behandling av personuppgifter

Södra Älvsborgs sjukhus hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Du kan läsa mer om personuppgiftshantering inom Västra Götalandsregionen via länken nedan. Kontakta sjukhusets dataskyddsombud om du vill begära ut vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontakt
Henrik Hermansson, Dataskyddsombud

Telefon
033-616 10 00 (växel)

E-post
sas@vgregion.se

Personuppgiftshantering inom Västra Götalandsregionen 

Stärkta rättigheter i patientlagen

Det finns flera lagar som ska stärka patientens ställning i vården. Det gäller bland annat möjligheterna att söka vård på olika ställen, samtycke till vård, beslut om vilken behandling som ska göras, rätten att få en andra bedömning, tillgänglighet och rätten till en fast vårdkontakt. Mycket samlas i patientlagen från 2015 som ger dig större möjligheter än tidigare att påverka din egen vård.

Patientlagen

Vård i samråd med dig

Hälso- och sjukvård är - med några undantag - frivillig. Vård och behandling ska därför ske i samråd med dig och med din delaktighet. Du har rätt att få bra och tydlig information om din hälsa och om vad olika undersöknings- och behandlingsmetoder innebär och hur de går till. Du har därför också rätt att avstå eller avbryta en behandling.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, tidigare kallad second opinion. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

Ny medicinsk bedömning, second opinion

Fast vårdkontakt och individuell planering

Det är viktigt att känna sig trygg som patient, inte minst i återkommande kontakter med vården. Olika insatser ska enligt lagen samordnas och om du som patient begär det ska du få en fast kontaktperson. På sjukhuset kan det vara en läkare men också en sjuksköterska eller en person med annat yrke. Hälso- och sjukvården ansvarar tillsammans med andra myndigheter, som kommunen eller socialtjänsten, för att varje patient får en individuell planering.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att man ska få ett första besök eller en första behandling inom 90 dagar. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få, utan det avgörs av den medicinska bedömningen. Om garantitiderna inte kan uppfyllas ska sjukhuset hjälpa dig till en annan vårdgivare.

Varje klinik lämnar besked om sina väntetider, vissa av dem på sina respektive webbsidor. För cancervård och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) gäller särskilda regler. All information om reglerna för vårdgaranti finns på 1177 Vårdguiden.

Vårdgaranti i Västra Götaland

Väntetider i vården

Val av utförare - valfrihet

Valfrihet i vården innebär att man som patient kan välja att söka vård även på andra sjukhus än det som ligger närmast där man är folkbokförd. På 1177 Vårdguiden finns all information om vilka regler som gäller när man vill söka öppenvård (när man kommer till sjukhuset över dagen) respektive slutenvård (när man läggs in på en vårdavdelning). Om du som bor i Västra Götalandsregionen eller Region Halland väljer vård utanför dessa regioner så får du själv stå för vissa kostnader, till exempel patientavgifter, resor och boende.

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Behöver du ytterligare hjälp eller information om vårdgaranti, valfrihet och utfärdande av betalningsförbindelse? Kontakta teamet som svarar på frågor om detta:

Telefon 
033 - 616 28 60  

E-post 
vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se

Synpunkter och klagomål

I första hand bör du höra av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter, både positivt och negativt. Vi utreder om du har klagomål på din vård. Du kan kontakta patientnämnden i din region om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Patientnämnderna samarbetar med Inspektionen för vård och omsorg och informerar IVO om det finns något som myndigheten behöver granska.

Lämna dina synpunkter på vården till SÄS

Om du inte är nöjd med vården 1177.se vårdguiden

Tolk

Meddela oss i god tid om du behöver hjälp med tolkning. Kontakta i så fall den avdelning eller mottagning du ska till, enligt uppgifter på kallelsen. På 1177.se kan du läsa mer om rätten till tolk vid ditt besök eller din vistelse på sjukhuset.

Mer information om tolkförmedling på sjukhuset

Tolkförmedling i Västra Götalandsregionen

Patientjournalen

Uppgifterna om dig och den vård du får sparas i en patientjournal. Det gäller bland annat genomförd och planerad vård, undersökningar, provresultat, diagnoser och operationer. Informationen är till för vi ska kunna ge en god och säker vård. Om du vill veta vad som finns registrerat om dig kan du skicka efter kopior av journalen eller logga in i din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Skicka efter journalkopior

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Prover som sparas

Inom vården behöver vi ofta spara prover, exempelvis blodprover eller vävnadsprover. I första hand för att du som patient ska få en så god och säker behandling som möjligt både nu och i framtiden. Proverna kan också vara värdefulla för att vården ska kunna utvecklas. Med tillgång till prover kan forskningen ge möjligheter till bättre och effektivare behandlingar. Du har rätt att säga nej till att dina prover sparas.

Biobankslagen om sparade prover

Senast uppdaterad: 2018-05-24 15:13