Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Gröna korset

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid, vilket skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Broschyrer

Gröna korset.pdf

Gröna korset eng version.pdf

Film

Röster från verksamheten om Gröna korset film på Youtube

Film om Gröna korset svensk version på Youtube

Film om Gröna korset engelsk version på Youtube

Gröna korset - steg för steg

1. Identifiering

Varje enhet träffas dagligen för ett tvärprofessionellt avstämningsmöte. Har någon medarbetare upptäckt en risk för vårdskada eller vårdskada?

2. Allvarlighetsbedömning

Efter gemensam diskussion synliggörs allvarlighetsgrad med aktuell färgkod vid aktuellt datum.

Gröna korset
Gröna korset

3. Datainsamling

Risken för vårdskada eller vårdskadan förs in i tillhörande detaljlistmall med en kort beskrivning av händelsen.

4. Avvikelserapportering

Registrering sker av medarbetare samma dag innan arbetsdagens slut.

5. Patient/närstående görs delaktig

Vid varje röd och orange färgkodning efterfrågas förbättringsförslag.

6. Förbättringsåtgärder

Genom dagligt systematiskt förbättringsarbete åtgärdas risker så fort de identifieras eller i planerat teamarbete.

Utifrån månadssammanställningar sätts långsiktiga åtgärder in så att inte händelsen upprepas igen.

7. Uppföljning och lärande

Uppföljning sker på enhetsnivå, kliniknivå, sjukhusnivå, regional- och nationell nivå.

Vårdskada

Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med vården. (SFS 2010:659)

Enligt vår erfarenhet är Gröna korset en enkel metod att uppnå ökad patientsäkerhet och förbättrad patientsäkerhetskultur!

Sociala medier

Gröna korset i sociala medier

Kontakt

Katherina Hansson
Strateg patientsäkerhet

E-post

katherina.hansson@vgregion.se

Telefon

033-616 13 76

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2016-07-04 08:27