Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Bärande principer

Psykiatrins kvarter utgår från SÄS värdegrund och bärande principer som anpassats till den psykiatriska vården. Här presenteras principerna, med några exempel.

Verksamhetens inriktning sammanfattas i avsiktsförklaringen som är den strategiska plattformen. Vården ska "med god tillgänglighet och gott bemötande ge specialiserad psykiatrisk vård - utifrån ett patientperspektiv - för personer med allvarlig psykisk ohälsa för att bota, lindra och stödja".

Avsiktsförklaring (pdf)

Bärande principer

Patientnärmre vård

Vårdrummet ska vara en trygg, läkande och säker plats där vardagliga samtal sker. Vårdens innehåll formas så att det stödjer patientens självständighet, gör patienten delaktig och tar ansvar utifrån egna förutsättningar. Arbetssättet utgår från att närstående görs delaktiga och får stöd. Gemensamma utrymmen ger möjlighet till samvaro med både patienter och närstående.

Integrering av öppen- och heldygnsvård

Integrering av öppen- och heldygnsvård ger effektivt resurs- och kompetensutnyttjande genom att medarbetare växelvis arbetar inom båda verksamheterna. En förutsättning är vikten av samsyn och kontinuitet mellan de olika vårdformerna. Öppenvården utgör basen för vårdinsatserna. Tillsammans med patienten utarbetas en tydlig vårdplan som är känd av både öppen-, mellan- och heldygnsvård och för närstående.

Standardiserade avdelningar och mottagningar

Standardiserade vårdavdelningar och mottagningar säkerställer god vård, rätt kvalitet och patientsäkerhet med hänsyn till varje patients behov. Patienter och närstående är delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av vården. Nya lokalers utformning ger möjlighet att arbeta ändamålsenligt, flexibelt och standardiserat.

Processer

Sjukhusets och klinikens processer beskriver vad vården ska innehålla och resultera i, vilket innebär att processernas krav integreras vid utformning av vårdens innehåll och arbetssätt. Arbetsinsatser samordnas för ett optimalt flöde ur patientens perspektiv.

Teamorganisation

Teamsammansättning och arbetsplanering utgår från patientens behov där vårdmiljön och utformningen av lokalernan stödjer teamens arbetssätt. Teamen ansvarar för både vårduppdraget och det ständigt pågående förbättringsarbetet. De följer upp resultat för lärande och utveckling.

Senast uppdaterad: 2016-05-30 11:36