Patientprocesser


Bröstcancerprocessen

Bröstcancer är den i särklass vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor och vanligaste dödsorsaken bland medelålders kvinnor. Behandlingsresultaten har dock förbättrats under senare år tack vare tidig diagnos med mammografihälsokontroll, förbättrad kirurgi, effektiv radioterapi och effektiva mediciner. Tio år efter bröstoperationen har tre av fyra kvinnor överlevt sin bröstcancer.

Processledare

Chaido Chamalidou


Diabetesprocessen

Diabetes är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi som beror på nedsatt eller upphörd insulinsekretion i kombination med varierande grad av nedsatt perifer insulinkänslighet, såkallad insulinresistens. Diabetesmottagningen i Borås vårdar 1200 patienter och Skene 400. Barnkliniken sköter 230 diabetespatienter.

Resultat

Mätetal   2014 2015

Andel typ 1 diabetespatienter med HbA1c <52 mmol/mol, vuxen  

  26% 27%
Andel typ 1 diabetespatienter med HbA1c <52 mmol/mol, barn   35,6% 38,5%

Processledare

Detleff Hess


Hjärtrytmrubbningsprocessen

Hjärtrytmrubbningsiprocessen inriktar sig i första hand på att optimera omhändertagandet av patient med förmaksflimmer. Förmaksflimmer ger ibland besvärliga symtom samt ger en ökad risk för stroke. Strokeinsjuknande kan minskas med rätt behandling.

Resultat

Mätetal   2014 2015

Andel flimmerpatienter på SÄS som har AK-behandling, slutenvård 

  70,6% 76,4%
Andel flimmerpatienter på SÄS som har AK-behandling, öppenvård    77,5% 80,7%

Processledare

Björn Fredriksson


Höftfrakturprocessen

Inom processens upptagningsområde finns mellan 350-380 höftfrakturer per år. Höftfrakturprocessen startades för att säkra det bästa medicinska omhändertagandet av denna patientgrupp. En av processens mål är att patienter med höftfraktur ska opereras så fort som möjligt, helst inom 24 timmar. Alla patienter ska även få en läkemedelsgenomgång gjord under vårdtiden.

I syfte att förkorta vårdtiderna för patienter med höftfraktur ska utskrivningsplanering starta redan från dag ett under vårdtiden. Som ett hjälpmedel för detta har man inom processen infört rutinen Underlag för planering av vård – vårdspår. För att kunna utveckla vården för patienter med höftfraktur tar man del av patienternas synpunkter på vården genom intervjuer.

Resultat

Mätetal             2014 2015

Andel patienter opererade inom 24 timmar

            76% 78%

Medelvårdtid

            9,7 dagar 8,7 dagar

Processledare

Sigvard ErikssonPneumoniprocessen  

Lunginflammation (pneumoni) är vanligt och förekommer i alla åldrar. På SÄS vårdas mer än 1000 patienter per år på grund av denna sjukdom. Pneumoniprocessens mål är att behandlingen ska vara effektiv och leda till så snabbt tillfrisknande som möjligt.  Processen arbetar med att optimera behandlingen med antibiotika, men många andra insatser, till exempel sjukgymnastik, är viktiga instrument som används för att nå målen. 

Som ett allmänt hjälpmedel används en standardvårdplan som fungerar som en checklista så att viktiga insatser i vården blir utförda. Därför är användning av standardvårdplan det viktigaste mätetalet, men man följer också bland annat tid till första antibiotikados, odlingsfrekvens och utdelning av patientinformation för att säkerställa att vården av patienter med lunginflammation successivt förbättras.

Resultat

Mätetal   2010 2015
Användning av standardvårdplan   50% 65%
Andel patienter som får första antibiotikados inom fyra timmar   42% 61%

Andel patienter med dokumenterad sjukgymnastik

  49% 58%

Processledare

Anders LundqvistSepsisprocessen

SÄS vårdar cirka 700 patienter/år med diagnosen sepsis (blodförgiftning). Sepsisprocessen syftar till att snabbt diagnostisera, korrekt behandla och övervaka patienterna med de allvarligast symtomen " svår sepsis och septisk chock" och därmed minska risken för att avlida eller drabbas av fortsatt allvarlig sjuklighet.

Processledare

Michael Stofkoper


Stroke / TIA-processen 

Inom SÄS upptagningsområde brukar cirka 550 patienter årligen insjukna i stroke samt cirka 350 i TIA.

Syftet med strokeprocessen är att säkerställa att stroke- och TIA-vården som bedrivs på SÄS är av högsta kvalitet och bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Processen arbetar med att underlätta patientens resa genom vårdkedjan och att vården anpassas efter de individuella behov som varje enskild patient har.

Stor vikt har lagts på arbete som syftar till att patienter som drabbas av stroke/TIA snabbt kommer till sjukhus för adekvat behandling i syfte att minimera eller förebygga uppkomst av hjärnskada. I detta arbete ingår bland annat akut propplösande behandling då detta är lämpligt alternativt direktinläggning på strokeenhet för snabb specialistvård. Denna vård innehåller rehabiliterande insatser ( fysioterapi, arbetsterapi, logopedi samt även insatser av dietist, kurator vid behov). De medicinska insatserna innehåller utredningar syftande till att ta reda på orsaken till patientens stroke alternativt TIA  samt vidta adekvata förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för återinsjuknande.

Strokeprocessen genomför regelbundna mätningar av viktiga kvalitetsvariabler som till exempel antal patienter som kommer direkt till strokeenhet ,antal patienter som erbjuds trombolysbehandling samt antal patienter med lätta till medelsvåra skador efter stroke som erbjuds sjukhusunderstödd hemgång med stöd av specialistrehabiliterande insatser i hemmet.

Resultat

Mätetal   2013 2015
Andel patienter som initialt vårdas på strokeenhet   81% 82%
Andel patienter medicinerade med trombolys   11,6% 24%
Andel strokepatienter som var ADL-oberoende 3 månader efter insjuknandet.     91%

Processledare

Anneli Schwarz


Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post
peter.hayhanen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-26 09:02