HIV

Forskargruppen HIV består av Åsa Mellgren som är med.dr. och överläkare på klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon, Ewa Carlsson-Lalloo, som är doktorand och legitimerad sjuksköterska på samma klinik och Marie Rusner, som är fil.dr. och forskningschef på forskningsenheten samt adjungerad universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet.

Välbehandlade HIV-patienter har mindre kognitiva besvär, men depressiva symptom är vanligt

Åsa har genom ett databaserat test och ett frågeformulär undersökt kognitiv funktion hos individer med HIV. Projektet heter HAND-VGR och inkluderar patienter vid fyra HIV-mottagningar i Västra Götalandsregionen. Resultaten visar att välbehandlade HIV-patienter har mindre kognitiva besvär jämfört med studier från andra länder.

Resultaten visar också att depressiva symptom är vanligt. Cirka en fjärdedel av patienterna har tecken på depression, vilket behöver uppmärksammas mer i vården av patienterna. Därför bedriver Åsa också studier av hur HIV påverkar hjärnan tillsammans med Professor Magnus Gisslén på Infektionskliniken SU, där man analyserar ryggvätska och jämför med kognitiva tester och depressiva symptom.

Sammanställer data ur kvalitetsregister och genomför studier av läkemedelskoncentrationer

Åsa sitter med i styrgruppen för InfCare HIV kvalitetsregister och sammanställer data av kvalitetsregistrets hälsoenkät, relationer mellan patientrelaterade utfallsmått (PROM), upplevelser (PREM) och behandlingsresultat. Åsa samarbetar också i studier av läkemedelskoncentrationer vid HIV samt studie av B-vitaminer och folsyras effekter på HIV-infektionen.

Doktorandstudier ska sprida kunskap om och minska fördomar kring HIV i samhället och i sjukvården

Åsa och Marie är handledare till Ewa, som är doktorand på Göteborgs Universitet. Ewas studier avser belysa Hiv-positiva kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och hur det påverkar livskvaliteten.

Studierna kommer att ge ökad kunskap som kan ligga till grund för de samtal som både läkare, kuratorer och sjuksköterskor har med denna patientgrupp. Genom att kunna samtala om dessa ibland svåra ämnen kan vården bidra till en bättre upplevd hälsa. Ewas förhoppning är att hennes forskning ska sprida kunskap om HIV och minska fördomar som finns i samhället och sjukvården mot denna patientgrupp.  

Pågående forskning:

  1. HAND VGR - Studie av kognitiv funktion hos individer med HIV
  2. HIV-positiva kvinnor och deras sexuella och reproduktiva hälsa. En meta-syntes på hur HIV-positiva kvinnor erfar och beskriver sin sexuella och reproduktiva hälsa
  3. Sexualitet och reproduktion hos hivpositiva kvinnor i Sverige samt behov av stöd från hälso- och sjukvården- en kvalitativ fenomenologisk studie
  4. Longitudinella effekter av HIV, koplling mellan neuroinflammation och depression.

Senast uppdaterad: 2017-12-04 11:10