Blodcancersjukdomar

Forskargruppen Blodcancersjukdomar består av fyra läkare på medicinkliniken. Ulf-Henrik Mellqvist är docent och överläkare i medicin och hematologi, liksom Per-Ola Andersson. I gruppen finns två doktorander, Mimmie Stern som är AT-läkare och Ljupco Veskovski som är är överläkare i medicin och hematologi.

Arbetar för att identifiera tidigare okända genetiska störningar

Ulf-Henrik fokuserar sin forskning på kliniska studier vid blodtumörsjukdomen myelom samt epidemiologiska studier om myelom och monoklonal gammopati. Monoklonal gammopati är en störning i immunsystemet som medför att det finns onormala proteiner i blodet. Onormala proteiner i blodet kan bland annat leda till försämrat immunförsvar och njurskador.

Under slutet av 2015 påbörjades ett projekt i samarbete med kollegor vid Universitetssjukhuset i Lund där man kommer att undersöka vilken inverkan ett antal tidigare okända genetiska störningar i myelomceller har på det kliniska förloppet. Ulf-Henriks förhoppning är att forskningen ska leda till bättre överlevnad för patienter med myelom.

Vill hitta förut okända biologiska biomarkörer

Per-Olas forskning handlar om att hitta nya biologiska, prognostiska och prediktiva, biomarkörer hos patienter med aggressiva lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Syftet är dels att kunna identifiera bakomliggande mekanismer till varför vissa patienter inte svarar på behandling eller återfaller tidigt efter avslutad behandling och dels att försöka hitta nya angreppssätt för behandling.

Forskningen sker i samarbete med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs och Uppsala Universitet, både med kliniska och prekliniska forskare. Per-Ola hoppas att inom en femårsperiod kunna finna biomarkörer som ska kunna gå att införa i den kliniska rutinen kring dessa patienter.

Gemensamma projekt och kliniska läkemedelsprövningar

Ulf-Henrik och Per-Ola har också gemensamma projekt, både kring prognostiska faktorer vid myelom och kliniska prövningar med nya läkemedel vid lymfom och KLL. 

Pågående forskning:

  1. Jämförande, dubbelblind studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ny behandling i kombination med melfalan och prednison vid nydiagnosticerat multipelt myelom (CC-5013-MM-015)
  2. Fas II-studie av Melflufen vid myelom
  3. Europeiska Intergroup myelomstudien
  4. Klinisk inverkan av genetiska högriskmarkörer vid myelom
  5. Prognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt B-cellslymfom – studier på proteomik och metabolomik
  6. Prognostiska epigenetiska faktorer vid kronisk lymfatisk leukemi
Senast uppdaterad: 2017-12-04 11:11