Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SÄS forskningsstrategi

Strategiska forskningsområden

Att definiera de forskingsområden som sjukhuset har valt att satsa på innebär en ökad tydlighet gällande forskningens koppling till klinisk verksamhet och det stärker dessutom sjukhusets uppdrag. De strategiska forskningsområdena i forskningsstrategin är klinisk patientnära forskning, innovationer för framtidens sjukvård – Smart Textiles i vården samt nya vårdformer.

Klinisk patientnära forskning

SÄS verkar för en stark klinisk patientnära forskning med god kvalitet och nära koppling till den kliniska verksamheten, till exempel genom kliniska prövningar. Genom att bygga forskargrupper inom områden där medarbetare på SÄS har speciell kompetens ökar möjligheterna till externa forskningsanslag och det öppnar dessutom upp för mindre forskningsvana medarbetare att delta i forskningsprojekt. 

Innovationer - Smart Textiles i vården

De stora utmaningarna som dagens sjukvård står inför möter SÄS bland annat genom att utveckla ett forskningssamarbete med Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi (före detta Textilhögskolan). Det handlar om området Smart Textiles, där fokus ligger på innovationer inom vården. Målet med samarbetet är att utveckla både gemensamma projekt och projekt där SÄS deltar genom att erbjuda en forskningsmiljö.

Nya vårdformer

På SÄS prioriteras ett antal forskningsområden med tydlig koppling till sjukhusets uppdrag. Dessa forskningsområden handlar om att utveckla nya arbetssätt, öka patienters och närståendes delaktighet i vården, vårdetik och vårdmiljö.

Generella förutsättningar 

Under arbetet med att ta fram forskningsstrategin identifierades några generella förutsättningar för forskning. Det handlar om att den högre ledningen måste ha en positiv inställning till forskning, att det ska finnas möjlighet att kombinera forskning soch kliniskt arbete och att det finns god kompetens i evidensbaserad hälso- och sjukvård (EBM).

Positiv inställning från högre ledning

Det finns en uttalad positiv inställning till forskning på sjukhuset från sjukhusledningen och verksamhetscheferna. De ser den tydliga kopplingen mellan hur den kliniska verksamheten påverkar den övriga verksamheten positivt, främst genom de specifika forskningsresultaten, men även genom att forskningsaktiva medarbetare ofta är drivande även på andra områden än forskning.

Kombinera forskning och klinisk patientnära verksamhet

En avgörande faktor för forskning med tydlig koppling till klinisk verksamhet är att det finns möjligheter att kombinera klinisk verksamhet och forskning. SÄS har därför inrättat ett antal förordnanden som kliniska forskare, forskningstjänster och forskningsveckor, samt utarbetat en strategi för ökad samverkan med akademin.

Kompetens i evidensbaserad hälso- och sjukvård

God kompetens i EBM är en förutsättning för utvecklingen av dagens hälso- och sjukvård. Det handlar om att söka, granska och värdera vetenskaplig information, vilket bidrar till säker och jämlik vård på en rimlig nivå både vad gäller omfattning och kostnader. Det är anledningen till att vi på SÄS fortsätter sätta fokus på kunskap i EBM.

Forskningsstöd och forskningsmiljö

FoU-enheten erbjuder en lugn miljö med bokningsbara arbetsplatser som underlättar arbetet och samvaron med andra forskningsaktiva medarbetare. Därutöver erbjuder FoU-enheten ett brett utbud av forskningsstöd; allt ifrån handledning till statistikstöd och utbildning. Vid behov kan medarbetare få hjälp att hitta en handledare med kompetens inom ett specifikt område för allt från mindre projekt, till avhandlingsarbeten, till en postdoc. Medarbetare kan också få stöd vid etikprövningsansökningar.

Förvaring av forskningsmaterial

Forskningsaktiva medarbetare erbjuds också säker och lagenligt förvaring av forskningsmaterial i ett arkivbeständigt och brandsäkert skåp i FoU-enhetens lokaler.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 10:02