Videomöte ökar delaktigheten vid vårdplanering

Nu finns möjlighet till videovårdplanering på SÄS. Arbetssättet har underlättat för både patienter, närstående och andra vårdgivare i planeringen av vad som ska hända efter tiden på sjukhus.

Många patienter behöver fortsatt vård, omsorg och rehabilitering efter utskrivningen från sjukhuset. Innan patienten får åka hem görs då en sammanhållen plan för de fortsatta insatserna, i samråd mellan patienten och dess närstående och SÄS, primärvården och kommunen där patienten bor. 

I regel brukar vårdplaneringen göras på sjukhuset. Men behovet har vuxit fram av att vidareutveckla mötesformerna för att underlätta för alla parter att kunna delta, inte minst närstående. Det skapar en bättre helhet i vården.

Videovårdplaneringsmötet är i princip som ett möte på Skype, med förfinad sekretess. Det gör det möjligt att delta från annan plats medan medarbetare från SÄS vårdplaneringsenhet sitter tillsammans med patienten framför en kamera som är kopplad till en större skärm.

Mötesformen väljs för att passa patienten

Kommunen och vårdplaneringsenheten bedömer i samråd vid vilka tillfällen det kan vara lämpligt med videomöte. Därefter kontaktas vårdavdelningen där patienten är inlagd. Personalen är de som ser och känner patienten bäst och bedömer tillsammans med patienten om denna form passar och går att genomföra på ett respektfullt sätt. 

Erfarenheterna hittills visar på flera fördelar av videomöten. De får oftast bättre fokus och går därför fortare. När mötet tar mindre tid orkar patienterna vara med i högre grad. Många är äldre och allvarligt sjuka eller medtagna.

Det ger också möjlighet för närstående att vara mer delaktiga. Många bor långt bort eller har svårt att ta ledigt från jobbet på dagtid. Det är också en miljöfråga. Istället för att flera personer åker i bil flera mil så kan de utgå från jobbet eller hemmet.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46