Smartphone för att mäta sjukdomsaktivitet i tarmen

18 patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom har, i en forskningsstudie på SÄS, själv fått hantera sina prover utan att behöva lämna in dem till sjukvården. Modern teknik har använts, en app i mobiltelefonen, tillsammans med en avancerad provtagningsutrustning.

Det är Anders Lasson, specialist på mag- och tarmmottagningen, medicinkliniken, som forskar om inflammatoriska tarmsjukdomar, som har lett studien. Studien är också en del i hans forskning som handlar om hur man kan bedöma kroniska inflammatoriska sjukdomar genom att analysera mängden av ett specifikt protein, kalprotektin, från vita blodkroppar i avföringen.

Carola Eriksson och Anders Lasson på mag- och tarmmottagningen som har testat en app på patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Foto: Ulf Nilsson, fotomedia.

För patienten med inflammatorisk tarmsjukdom är det viktigt att behandla inflammationen som kan vara smärtsam och besvärlig. Minst lika viktigt är att behandla en lättare inflammation som också kan bidra till komplikationer i ett senare stadium. Appen är ett modernt hjälpmedel som har testats.

I avföringsproverna ser man graden av inflammation i tarmen. Hög mängd protein i avföringen betyder hög grad av inflammation i tarmen. Detta prov är mer känsligt jämfört med ett blodprov. När man kan följa graden av inflammationen är det enklare att ge rätt medicinsk behandling. I ett akut skede är cortisonbehandling verkningsfullt. Som behandling på längre sikt kan ex. immundämpande läkemedel vara aktuellt.

Rätt dos läkemedel och patienten mår bättre

- En vinst är att det är lättare att ge rätt dos läkemedel till patienten och att när hen får det så mår förstås patienten också bättre, fortsätter Anders Lasson. Vi har sett att värdena är tillförlitliga och tillräckligt säkra för att användas i behandlingen.

De patienter som inte har varit med i studien får komma till mottagningen och lämna sina prover. Provsvaret kan dröja upp till en vecka då analysen utförs på ett laboratorium. Patienterna som har gjort testerna via appen får tillgång till provsvaren snabbare vilket gör att de själva också övervaka sin sjukdom.

Testet görs med hjälp av provutrustningen och QuantOnCal-appen. SÄS är ett av de första sjukhusen i världen som provat det här testet med hjälp av appen. Metoden är prövad och allt fungerar.

Så här har patienterna använt testet. Patienten gör testet själv efter att ha fått instruktioner och gjort ett test på mottagningen.  Fyra prover har tagits av varje patient.

Med en provtagningssticka läggs avföringsprovet i ett provrör som innehåller en vätska som frigör proteinet från avföringen. Provröret skakas så att provet löses upp.

Fyra droppar appliceras på en testkassett. Efter en kvart fotograferas provet med appen. Resultatet visas redan efter några sekunder samtidigt som mag- tarmmottagningen får ett mail om att resultatet.

I en annan version av testet, går resultatet direkt in i SWIBREG, ett nationellt kvalitetsregister för inflammatoriska tarmsjukdomar.

- Patienterna som har deltagit i studien tyckte att testerna var lätta att genomföra och föredrog att göra dem i hemmet i stället för att lämna in provet på mottagningen, fortsätter Anders Lasson. 

I samband med forsknings- och kvalitetsdagarna kommer Anders Lasson och Carola Eriksson, sjuksköterska berätta mer om den studien och metoderna som använts i samband med självtesterna.

- Framöver skulle man kunna tänka sig att vissa patienter blir ordinerad att använda denna utrustning och det vore också bra om värdena kom direkt in i patientens journal, avslutar Anders Lasson.

*QuantOnCal® (Immundiagnostik AG, Bensheim, Tyskland


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46